Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Podmínky použití

Tyto webové stránky provozuje společnost Cushman & Wakefield plc svým jménem a jménem společností své skupiny, svých mezinárodních partnerství a přidružených organizací („C&W“„my“ nebo „náš“).

Souhlas s podmínkami

Níže uvedenými podmínkami („Podmínky použití“) se řídí váš přístup na tyto stránky a jejich používání, včetně veškerého obsahu a služeb na nich nebo jejich prostřednictvím nabízených („webové stránky“). Použitím webových stránek přijímáte tyto Podmínky použití a naše Zásady ochrany osobních údajů a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit. Pokud s těmito Podmínkami použití nebo Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nesmíte na webové stránky přistupovat ani je používat.

Informace o vás a vašich přístupech na webové stránky

Použitím webových stránek dáváte souhlas k tomu, abychom vaše informace použili v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. O jejich změně či aktualizaci vás nevyrozumíme.

Změna webových stránek

Obsah těchto webových stránek můžeme kdykoli změnit či aktualizovat, avšak tento obsah nemusí být vždy úplný či aktuální.

Přesnost a spolehlivost informací na webových stránkách

Informace zveřejněné na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím jsou zpřístupňovány pouze pro všeobecné informační účely. Nezaručujeme přesnost ani úplnost těchto informací a zříkáme se veškeré odpovědnosti vyplývající ze spoléhání se na tyto informace.

Webové stránky mohou zahrnovat obsah poskytnutý třetími osobami. Odpovědnost za veškeré výroky a názory těchto třetích osob nesou pouze osoby, které tyto materiály poskytly. Jejich výroky a názory nemusejí vyjadřovat stanovisko společnosti C&W.

Uživatelské příspěvky

Webové stránky mohou obsahovat nebo nabízet odkazy na vzkazníky, osobní webové stránky nebo profily, diskusní fóra, elektronické nástěnky a jiné interaktivní prvky („interaktivní služby“), které uživatelům umožňují vkládat obsah nebo materiály („uživatelské příspěvky“) na webové stránky nebo jejich prostřednictvím.

Všechny uživatelské příspěvky musejí splňovat pravidla pro obsah uvedená dále v těchto Podmínkách použití.

Uživatelské příspěvky vkládané na webové stránky nesmějí mít důvěrnou ani proprietární povahu. Vložením uživatelského příspěvku na webové stránky udělujete společnosti C&W, našim poskytovatelům služeb a držitelům příslušných licencí, právním nástupcům a postupníkům bezplatné, neomezené, celosvětově platné, neodvolatelné, neexkluzivní a plně převoditelné, postupitelné a sublicencovatelné právo použít, reprodukovat, měnit, zobrazovat, šířit a jinak sdělovat tento materiál třetím osobám.

Za veškeré uživatelské příspěvky, které vložíte na webové stránky, nesete odpovědnost pouze vy, nikoli společnost C&W.

Monitorování a vynucení

Vyhrazujeme si právo (a) odstranit nebo odmítnout vložit jakýkoli uživatelský příspěvek, a to z jakéhokoli důvodu; (b) podniknout ohledně kteréhokoli uživatelského příspěvku jakékoli kroky, které považujeme za nutné nebo vhodné, mimo jiné i v případě, že podle našeho názoru tento uživatelský příspěvek porušuje tyto Podmínky použití, právo k duševnímu vlastnictví jakékoli osoby či subjektu nebo by mohl založit odpovědnost společnosti C&W za škodu; (c) sdělit vaši identitu nebo jiné informace o vás kterékoli třetí osobě, která tvrdí, že vámi vložený materiál porušuje její práva, včetně práv k duševnímu vlastnictví nebo práva na soukromí; (d) učinit příslušné právní kroky, včetně oznámení policejním orgánům, ohledně jakéhokoli nezákonného nebo nedovoleného použití webových stránek; a (e) z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i pro porušení těchto Podmínek použití, zrušit nebo pozastavit váš přístup na webové stránky nebo jejich část.

Nezavazujeme se však kontrolovat veškerý materiál před jeho vložením na webové stránky a nemůžeme zajistit urychlené odstranění nežádoucího materiálu poté, co byl vložen. (Jakmile bude na našich stránkách zprovozněno blogování, bude zaveden systém, který zašle obsah blogu pracovníku společnosti C&W, aby jej před zveřejněním zkontroloval a schválil. Není proto jisté, zda je toto znění nutné.)

Pravidla pro obsah

Tato pravidla pro obsah („pravidla pro obsah“) platí pro všechny uživatelské příspěvky a každé použití interaktivních služeb. Uživatelské příspěvky musí být v souladu s příslušnými právními předpisy a nesmí: (a) obsahovat hanlivý, vulgární, neslušný, urážlivý, obtěžující, násilný, nenávistný, pobuřující či jiný nežádoucí materiál; (b) propagovat sexuálně explicitní nebo pornografický materiál, násilí nebo diskriminaci; (c) porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo a další práva k duševnímu vlastnictví nebo jiná práva jakékoli jiné osoby; (d) propagovat nezákonnou činnost; (e) uvádět nepravdivou identitu nebo příslušnost uživatele; (f) zahrnovat komerční aktivity, jako například soutěže, zákaznické loterie a jiné formy podpory prodeje (toto ustanovení je značně široké, takže není zřejmé, jaký je účel této formulace) nebo inzerce; nebo (g) vyvolávat dojem, že je vložila nebo schválila společnost C&W či jakákoli jiná osoba nebo subjekt, pokud tomu tak není.

Možnost stahovat obsah webových stránek

Obsah si můžete stahovat jen pro nekomerční, osobní použití, pokud zůstanou beze změn a viditelná oznámení o autorských právech, ochranných známkách a jiné vlastnické doložky. Stažením nebo zkopírováním na vás nepřechází žádné právo, právní titul ani nárok ve vztahu ke staženým materiálům.

Odkazy z webových stránek

Obsahují-li webové stránky odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími osobami, jsou tyto odkazy uváděny jen pro vaše pohodlí. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem takových stránek nebo zdrojů a neodpovídáme za ně ani za případnou škodu či ztrátu, která vám může vzniknout jejich použitím. Pokud se rozhodnete k přístupu na kteroukoli z těchto stránek třetích osob odkazovaných z webových stránek, činíte tak výlučně na svoje vlastní riziko a v souladu s podmínkami použití těchto stránek.

Odmítnutí odpovědnosti

POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, JEJICH OBSAHU A JAKÝCHKOLI SLUŽEB ČI PRVKŮ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. WEBOVÉ STRÁNKY, JEJICH OBSAH A JAKÉKOLI SLUŽBY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH. SPOLEČNOST C&W ANI ŽÁDNÁ OSOBA S NÍ SPOJENÁ NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI UJIŠTĚNÍ, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY, JEJICH OBSAH NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY ČI PRVKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, BEZCHYBNÉ NEBO NEPŘETRŽITÉ, ŽE BUDOU ODSTRANĚNY ZÁVADY NEBO ŽE WEBOVÉ STRÁNKY ČI SERVER, NA KTERÉM JSOU UMÍSTĚNY, JSOU PROSTY VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENT.

SPOLEČNOST C&W SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH, ZÁKONNÝCH I JINÝCH, VČETNĚ VEŠKERÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

TÍMTO ODMÍTNUTÍM NEJSOU DOTČENY ZÁRUKY, KTERÉ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT.

Omezení odpovědnosti za škodu

SPOLEČNOST C&W ANI OSOBY S NÍ SPOJENÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKOUKOLI ŠKODU, PODLE JAKÉKOLI PRÁVNÍ TEORIE, VZNIKLOU V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽITÍM ČI NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT WEBOVÉ STRÁNKY, JAKÉKOLI Z NICH ODKAZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY, JAKÝKOLI OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO Z NICH ODKAZOVANÝCH JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKOUKOLI SLUŽBU POSKYTOVANOU WEBOVÝMI STRÁNKAMI ČI Z NICH ODKAZOVANÝMI JINÝMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI, VČETNĚ JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ČI SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY PŘÍJMU, UŠLÉHO ZISKU, PODNIKATELSKÝCH ZTRÁT, ZTRÁTY OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, VYUŽITELNOSTI, DOBRÉ POVĚSTI NEBO DAT.

TÍMTO OMEZENÍM NENÍ DOTČENA ODPOVĚDNOST, KTEROU PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT.

Náhrada škody

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost C&W a její přidružené společnosti, jejich řídící pracovníky, členy statutárních orgánů, zaměstnance, smluvní strany, zástupce, poskytovatele licence, právní nástupce a postupníky ohledně veškerých nároků, odpovědnosti, náhrady škody, rozsudků, rozhodnutí, ztrát, nákladů, výdajů nebo poplatků (včetně přiměřené odměny advokáta nebo jiných nákladů právního zastoupení) vzniklých v důsledku nebo v souvislosti s vaším porušením těchto Podmínek použití nebo vaším použitím informací získaných na webových stránkách.

Vzdání se a oddělitelnost

Vzdá-li se společnost C&W kterékoli podmínky uvedené v těchto Podmínkách použití, nelze to považovat za další nebo pokračující vzdání se této nebo jakékoli jiné podmínky. Neuplatní-li společnost C&W právo nebo ustanovení obsažené v těchto Podmínkách použití, nepovažuje se to za vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Pokud soud nebo jiný orgán příslušné jurisdikce z jakéhokoli důvodu prohlásí kterékoli ustanovení těchto Podmínek použití za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, toto ustanovení se neuplatní nebo se v co nejmenším možném rozsahu omezí tak, aby zbývající ustanovení Podmínek použití zůstala nadále platná a plně účinná.

Ochranné známky

Tyto webové stránky obsahují loga, identity značek a jiné ochranné známky výrobků a služeb (společně jen „známky“), které jsou vlastnictvím společnosti C&W nebo jsou jí užívány na základě licence. Známky nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti C&W. Všechna ostatní jména, loga, názvy výrobků a služeb, design a slogany na těchto webových stránkách jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Oznámení o autorských právech

Není-li uvedeno jinak, jsou obrázky, tlačítka a text obsažený na těchto webových stránkách výlučným vlastnictvím společnosti C&W.

Upozornění ohledně výhledových prohlášení

Tyto webové stránky mohou obsahovat tzv. „výhledová prohlášení“, jak je definují federální zákony Spojených států amerických týkající se cenných papírů. Tato prohlášení se mohou týkat analýz a jiných informací založených na předpovědi budoucích výsledků a odhadech částek, které prozatím nelze určit. Dále se mohou týkat našich vyhlídek, rozvoje a obchodních strategií. Tato výhledová prohlášení jsou činěna na základě očekávání a domněnek našeho vedení ohledně budoucích událostí, které nás ovlivní. Závisejí na nejistých skutečnostech a faktorech vážících se k naší činnosti a obchodnímu prostředí, které lze jen obtížně předvídat a z nichž mnohé nemůžeme ovlivnit. Tyto nejisté skutečnosti a faktory mohou způsobit, že se naše skutečné výsledky budou podstatně lišit od názorů vyjádřených v těchto výhledových prohlášeních nebo z nich vyplývajících. Výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu, kdy jsou činěna. Společnost C&W se nezavazuje výhledová prohlášení aktualizovat tak, aby odrážela skutečné výsledky, změny předpokladů nebo jiných faktorů majících vliv na výhledové informace, kromě rozsahu, v němž to vyžadují příslušné právní předpisy o cenných papírech.

Jurisdikce

Společnost C&W tyto webové stránky kontroluje a udržuje ze svého sídla v Chicago, stát Illinois, Spojené státy americké. Veškeré spory či nároky týkající se těchto webových stránek a těchto Podmínek použití se řídí právem státu Illinois. Případná ustanovení nebo pravidla o volbě práva nebo střetu práv (státu Illinois nebo jakékoli jiné jurisdikce) se nepoužijí.

Veškeré soudní spory, žaloby nebo řízení vzešlé z těchto Podmínek použití či webových stránek nebo v souvislosti s nimi budou zahajovány či podávány výlučně u federálních soudů Spojených států nebo soudů státu Illinois, vždy se sídlem ve městě Chicago. Vzdáváte se všech námitek proti výkonu pravomoci těchto soudů vůči vám a jejich místní příslušnosti.

Úplná dohoda

Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností C&W ohledně webových stránek a nahrazují veškerá předchozí ujednání, dohody, prohlášení a záruky, písemné i ústní.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
Save settings