CONTACT US
Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Warunki Korzystania

Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma Cushman & Wakefield plc, która prowadzi ją w imieniu własnym, spółek z jej grupy, spółek zagranicznych oraz podmiotów stowarzyszonych („C&W”).

Akceptacja Warunków Korzystania

Niniejsze warunki („Warunki Korzystania”) regulują zasady dostępu do niniejszej witryny internetowej i korzystania z niej, w tym treści i usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem („Witryna Internetowa”). Korzystając z Witryny Internetowej użytkownik akceptuje niniejsze Warunki Korzystania i Politykę Prywatności oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszych Warunków Korzystania lub Polityki Prywatności, nie może korzystać z Witryny Internetowej.

Informacje o użytkowniku i odwiedzinach Witryny Internetowej

Korzystając z Witryny Internetowej użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez firmę C&W informacji o użytkowniku zgodnie z Polityką Prywatności. C&W nie informuje użytkownika o zmianach ani aktualizacjach w tym zakresie.

Zmiany Witryny Internetowej

C&W może zmieniać lub aktualizować treści zamieszczane na niniejszej Witrynie Internetowej, a treści te mogą być niekompletne lub nieaktualne w danym czasie.

Poprawność i rzetelność informacji zamieszczanych na Witrynie Internetowej

Informacje prezentowane na Witrynie Internetowej są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. C&W nie gwarantuje, że informacje te będą poprawne lub kompletne oraz wyłącza wszelką odpowiedzialność wynikającą z ich wykorzystywania.

Niniejsza Witryna Internetowa może zawierać treści udostępniane przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia i opinie osób trzecich, które niekoniecznie odzwierciedlają opinie firmy C&W, ponosi wyłącznie osoba je udostępniająca.

Materiały Użytkownika

Witryna Internetowa może zawierać odnośniki do forów dyskusyjnych, osobistych stron internetowych lub profili, lub innych narzędzi interaktywnych („Usługi Interaktywne”), które umożliwiają użytkownikom zamieszczanie treści lub materiałów („Materiały Użytkownika”) na Witrynie Internetowej lub za jej pośrednictwem.

Materiały Użytkownika muszą być zgodne ze Standardami Dotyczącymi Treści określonymi poniżej w niniejszych Warunkach Korzystania.

Materiały Użytkownika zamieszczane na Witrynie Internetowej nie mogą być poufne i prawnie zastrzeżone. Zamieszczając na Witrynie Internetowej Materiały Użytkownika użytkownik udziela firmie C&W i jej usługodawcom oraz licencjobiorcom, następcom prawnym i cesjonariuszom bezpłatnego, nieograniczonego, w tym nieograniczonego w czasie, niewyłącznego i w pełni przenoszalnego prawa na cały świat do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, prezentowania, rozpowszechniania oraz ujawniania tych materiałów osobom trzecim.

Odpowiedzialność za Materiały Użytkownika zamieszczane na Witrynie Internetowej ponosi wyłącznie użytkownik.

Monitorowanie i podejmowanie działań prawnych

C&W zastrzega sobie prawo do: (a) usunięcia lub odmowy zamieszczenia Materiałów Użytkownika z dowolnej przyczyny; (b) podjęcia działań wobec Materiałów Użytkownika, które uzna za niezbędne lub właściwe, w tym w przypadku uznania, że Materiały Użytkownika naruszają Warunki Korzystania, prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub mogą skutkować odpowiedzialnością firmy C&W; (c) ujawnienia tożsamości użytkownika lub innych informacji o użytkowniku osobie trzeciej, według której zamieszczone Materiały Użytkownika naruszają jej prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności; (d) podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym zgłoszenia organom ścigania przypadku niezgodnego z prawem lub nieuprawnionego korzystania z Witryny Internetowej; oraz (e) uniemożliwienia lub zawieszenia dostępu użytkownika do całości lub części Witryny Internetowej z dowolnej przyczyny, w tym naruszenia niniejszych Warunków Korzystania.

C&W nie zobowiązuje się jednak do oceny wszystkich materiałów przed ich zamieszczeniem na Witrynie Internetowej oraz nie może zapewnić usunięcia materiałów niedopuszczalnych niezwłocznie po ich opublikowaniu. (Wraz z udostępnieniem na witrynie internetowej firmy C&W funkcji blogowania zostanie ustanowiony mechanizm, w ramach którego wpis na blogu zostanie przesłany do osoby w C&W, która będzie go oceniać i zatwierdzać przed zamieszczeniem na stronie. W związku z tym nie mamy pewności, czy to postanowienie jest potrzebne).

Standardy Dotyczące Treści

Niniejsze standardy dotyczące treści („Standardy Dotyczące Treści”) mają zastosowanie do wszelkich Materiałów Użytkownika oraz korzystania z Usług Interaktywnych. Materiały Użytkownika muszą być zgodne ze wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz nie mogą: (a) zawierać materiałów zniesławiających, szkalujących, obscenicznych, nieprzyzwoitych, obraźliwych, szykanujących, brutalnych, siejących nienawiść, podburzających lub w inny sposób niedopuszczalnych; (b) propagować treści erotycznych lub pornograficznych, przemocy lub dyskryminacji; (c) naruszać patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, prawa autorskiego lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw przysługujących jakiejkolwiek innej osobie; (d) zachęcać do czynności niezgodnych z prawem; (e) podawać nieprawdziwą tożsamość lub nieprawdziwe powiązanie użytkownika z osobą trzecią; (f) dotyczyć działalności komercyjnej takiej jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedażowe (termin ten jest bardzo szeroki, więc nie ma pewności co do celu tego postanowienia) lub reklama; lub (g) sprawiać wrażenia, że zostały one zamieszczone lub zatwierdzone przez C&W lub inną osobę lub podmiot, jeżeli nie jest to prawdą.

Pobieranie treści z Witryny Internetowej

Użytkownik może pobierać treść wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych, pod warunkiem że informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i inne prawnie zastrzeżone informacje pozostaną niezmienione i widoczne. W następstwie pobrania lub skopiowania materiałów użytkownik nie uzyskuje żadnego prawa do pobranych materiałów.

Odnośniki z Witryny Internetowej

Zamieszczane na Witrynie Internetowej odnośniki do innych witryn lub zasobów udostępnianych przez osoby trzecie są prezentowane wyłącznie dla wygody użytkownika. C&W nie ma kontroli nad treścią tych witryn lub zasobów oraz nie ponosi odpowiedzialności za powyższą treść, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z ich korzystania przez użytkownika. Użytkownik wchodzący na witryny internetowe osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na Witrynie Internetowej, ponosi wyłączne ryzyko z tego tytułu oraz podlega warunkom korzystania z tych witryn.

Wyłączenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, JEJ TREŚCI ORAZ USŁUG LUB INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WITRYNA INTERNETOWA, JEJ TREŚĆ I USŁUGI UZYSKIWANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. ANI FIRMA C&W, ANI JAKAKOLWIEK OSOBA Z NIĄ ZWIĄZANA NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI I NIE SKŁADAJĄ ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WITRYNA INTERNETOWA, JEJ TREŚĆ, USŁUGI LUB INFORMACJE UZYSKIWANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM BĘDĄ POPRAWNE, WIARYGODNE, BEZBŁĘDNE LUB NIEZAKŁÓCONE, ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE LUB ŻE WITRYNA INTERNETOWA LUB SERWER JĄ UDOSTĘPNIAJĄCY NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW ANI INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

C&W WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE JAKOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MAJĄ WPŁYWU NA GWARANCJE, KTÓRE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA C&W ANI OSOBY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIEGO RODZAJU SZKODY, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, WITRYN Z NIĄ ZWIĄZANYCH, TREŚCI NA WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB INNYCH WITRYNACH LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ LUB INNYCH WITRYN, W TYM ZA SZKODY LUB ODSZKODOWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, INCYDENTALNE, NASTĘPCZE LUB RETORSYJNE, W TYM UTRATĘ PRZYCHODÓW, KORZYŚCI, TRANSAKCJI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, WARTOŚCI FIRMY LUB DANYCH.

POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE WPŁYWAJĄ NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności firmę C&W i jej spółki powiązane oraz ich członków władz, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, następców prawnych i cesjonariuszy z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, wyroków, zasądzonych kwot, strat, kosztów, wydatków i honorariów (w tym kosztów obsługi prawnej w zasadnej wysokości i kosztów sądowych) wynikających lub związanych z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków Korzystania lub wykorzystania przez niego informacji uzyskanych z Witryny Internetowej.

Zrzeczenie się i rozdzielność postanowień

Zrzeczenie się przez C&W dochodzenia któregokolwiek postanowienia określonego w niniejszych Warunkach Korzystania nie zostanie uznane za trwałe jego zrzeczenie się ani za zrzeczenie się innego postanowienia, a niedochodzenie przez C&W wykonania prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków Korzystania nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.
Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Korzystania zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, postanowienie to zostanie wyłączone lub ograniczone do minimalnego możliwego zakresu, aby umożliwić dalsze pełne obowiązywanie pozostałych postanowień Warunków Korzystania.

Znaki towarowe

Niniejsza Witryna Internetowa zawiera logotypy, informacje identyfikujące marki oraz inne znaki towarowe i usługowe (łącznie zwane „Znakami”), które stanowią własność firmy C&W lub są wykorzystywane na podstawie licencji. Użytkownik nie może wykorzystywać Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody C&W. Wszystkie inne nazwy, logotypy oraz nazwy, projekty i hasła produktów oraz usług na niniejszej Witrynie Internetowej są znakami towarowymi ich właścicieli.

Informacja o prawach autorskich

O ile nie określono inaczej, obrazy, przyciski i tekst na niniejszej Witrynie Internetowej stanowią wyłączną własność firmy C&W.

Ostrzeżenie o oświadczeniach dotyczących przyszłości

Niniejsza Witryna Internetowa może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskich federalnych przepisów o papierach wartościowych. Oświadczenia te mogą dotyczyć analiz oraz innych informacji opracowanych na podstawie prognoz przyszłych wyników oraz szacunkowych kwot, których nie można jeszcze ustalić. Mogą również dotyczyć przyszłych perspektyw, rozwoju i strategii biznesowych firmy C&W. Oświadczenia dotyczące przyszłości są formułowane na podstawie oczekiwań i opinii zarządu C&W na temat przyszłych zdarzeń wpływających na firmę C&W, charakteryzuje je niepewność oraz podlegają czynnikom związanym z działalnością i środowiskiem biznesowym firmy C&W, które są trudne do przewidzenia i wiele z nich jest niezależnych od C&W. Powyższe czynniki i niepewność mogą spowodować, że faktyczne wyniki będą istotnie różnić się od wyrażonych lub dorozumianych na podstawie oświadczeń dotyczących przyszłości, które są aktualne wyłącznie w dniu ich sporządzenia. C&W nie jest zobowiązana do uaktualniania oświadczeń dotyczących przyszłości, aby uwzględniały one faktyczne wyniki, zmiany założeń lub innych czynników wpływających na informacje dotyczące przyszłości, z wyjątkiem zakresu wymaganego przez obowiązujące przepisy o papierach wartościowych.

Jurysdykcja

Firma C&W monitoruje i prowadzi niniejszą Witrynę Internetową ze swojej siedziby w Chicago w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wszelkie spory lub roszczenia dotyczące Witryny Internetowej i niniejszych Warunków Korzystania będą podlegać prawu Stanu Illinois bez stosowania przepisów lub zasad dotyczących kolizji przepisów prawa (Stanu Illinois lub innej jurysdykcji).

Wszelkie powództwa lub postępowania prawne wynikające z niniejszych Warunków Korzystania lub Witryny Internetowej lub z nimi związane będą wszczynane wyłącznie w sądach federalnych Stanów Zjednoczonych lub sądach Stanu Illinois i w każdym przypadku w Mieście Chicago. Użytkownik niniejszym zrzeka się prawa do sprzeciwu co do tej jurysdykcji oraz miejsca prowadzenia tych postępowań.

Całość porozumienia

Warunki Korzystania i Polityka Prywatności firmy C&W stanowią całość porozumienia dotyczącego Witryny Internetowej pomiędzy użytkownikiem a C&W oraz zastępują wszelkie uprzednie pisemne lub ustne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS