Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Podmienky Použitia

Tieto webové stránky prevádzkuje spoločnosť Cushman & Wakefield plc vo svojom mene a v mene spoločností svojej skupiny, svojich medzinárodných partnerstiev a pridružených organizácií ("C&W", "my" alebo "náš").

Súhlas s podmienkami

Nižšie uvedenými podmienkami ("Podmienky používania") sa riadi váš prístup na tieto stránky a ich používanie, vrátane všetkého obsahu a služieb na nich alebo ich prostredníctvom ponúkaných ("webové stránky"). Použitím webových stránok prijímate tieto Podmienky použitia a naše Zásady ochrany osobných údajov a súhlasíte s tým, že sa nimi budete riadiť. Ak s týmito Podmienkami použitia alebo Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nesmiete na webové stránky pristupovať ani ich používať.

Informácie o vás a vašich prístupoch na webové stránky

Použitím webových stránok dávate súhlas k tomu, aby sme vaše informácie použili v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. O ich zmene alebo aktualizácii vás nevyrozumíme.

Zmena webových stránok

Obsah týchto webových stránok môžeme kedykoľvek zmeniť či aktualizovať, ale tento obsah nemusí byť vždy úplný alebo aktuálny.

Presnosť a spoľahlivosť informácií na webových stránkach

Informácie zverejnené na webových stránkach alebo ich prostredníctvom sú sprístupňované len na všeobecné informačné účely. Nezaručujeme presnosť ani úplnosť týchto informácií a zriekame sa všetkej zodpovednosti vyplývajúce zo spoliehania sa na tieto informácie.

Webové stránky môžu obsahovať obsah poskytnutý tretími osobami. Zodpovednosť za všetky výroky a názory týchto tretích osôb nesú len osoby, ktoré tieto materiály poskytli. Ich výroky a názory nemusia vyjadrovať stanovisko spoločnosti C&W.

Užívateľské príspevky

Webové stránky môžu obsahovať alebo ponúkať odkazy na Odkazovač, osobné webové stránky alebo profily, diskusné fóra, elektronické nástenky a iné interaktívne prvky ("interaktívne služby"), ktoré užívateľom umožňujú vkladať obsah alebo materiály ("používateľské príspevky") na webové stránky alebo ich prostredníctvom.

Všetky užívateľské príspevky musia spĺňať pravidlá pre obsah uvedené ďalej v týchto Podmienkach použitia.

Užívateľské príspevky vkladané na webové stránky nesmú mať dôvernú ani proprietárne charakter. Vložením užívateľského príspevku na webové stránky udeľujete spoločnosti C&W, našim poskytovateľom služieb a držiteľom príslušných licencií, právnym nástupcom a postupníkom bezplatné, neobmedzené, celosvetovo platné, neodvolateľné, neexkluzívnu a plne prevoditeľné, postupitelné a sublicencovatelné právo použiť, reprodukovať, meniť, zobrazovať, šíriť a inak oznamovať tento materiál tretím osobám.

Za všetky užívateľské príspevky, ktoré vložíte na webové stránky, nesiete zodpovednosť iba vy, nie spoločnosť C&W.

Monitorovanie a vynútenie

Vyhradzujeme si právo (a) odstrániť alebo odmietnuť vložiť akýkoľvek užívateľský príspevok, a to z akéhokoľvek dôvodu, (b) podniknúť ohľadom ktoréhokoľvek užívateľského príspevku akékoľvek kroky, ktoré považujeme za potrebné alebo vhodné, okrem iného aj v prípade, že podľa nášho názoru tento užívateľský príspevok porušuje tieto Podmienky použitia, právo duševného vlastníctva akejkoľvek osoby alebo subjektu alebo by mohol založiť zodpovednosť spoločnosti C&W za škodu; (c) oznámiť vašu identitu alebo iné informácie o vás akejkoľvek tretej osobe, ktorá tvrdí, že vami vložený materiál porušuje jej práva, vrátane práv duševného vlastníctva alebo práva na súkromie; (d) urobiť príslušné právne kroky, vrátane oznámenia policajným orgánom, ohľadom akéhokoľvek nezákonného alebo nezákonného použitia webových stránok a (e) z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného aj pre porušenie týchto Podmienok používania, zrušiť alebo pozastaviť váš prístup na webové stránky alebo ich časť.

Nezaväzuje sa však kontrolovať všetok materiál pred jeho vložením na webové stránky a nemôžeme zaistiť urýchlené odstránenie nežiaduceho materiálu potom, čo bol vložený. (Keď bude na našich stránkach sprevádzkované blogovanie, bude zavedený systém, ktorý zašle obsah blogu pracovníkovi spoločnosti C&W, aby ho pred zverejnením skontroloval a schválil. Nie je preto isté, či je toto znenie potrebné.)

Pravidlá pre obsah

Tieto pravidlá pre obsah ("pravidlá pre obsah") platí pre všetky užívateľské príspevky a každé použitie interaktívnych služieb. Užívateľské príspevky musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nesmie: (a) obsahovať hanlivý, vulgárny, neslušný, urážlivý, obťažujúce, násilný, nenávistný, poburujúce či iný nežiaduci materiál; (b) propagovať sexuálne explicitné alebo pornografický materiál, násilie alebo diskriminácii , (c) porušovať akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo a ďalšie práva duševného vlastníctva alebo iné práva akejkoľvek inej osoby; (d) propagovať nezákonnú činnosť, (e) uvádzať nepravdivú identitu alebo príslušnosť užívateľa; (f) zahŕňať komerčné aktivity, ako napríklad súťaže, zákaznícke lotérie a iné formy podpory predaja (toto ustanovenie je značne široké, takže nie je zrejmé, aký je účel tejto formulácie) alebo inzercie, alebo (g) vyvolávať dojem, že je vložila alebo schválila spoločnosť C & W alebo akákoľvek iná osoba alebo orgán, ak to tak nie je.

Možnosť sťahovať obsah webových stránok

Obsah si môžete sťahovať len pre nekomerčné, osobné použitie, ak zostanú bez zmien a viditeľná oznámenia o autorských právach, ochranných známkach a iné vlastnícke doložky. Stiahnutím alebo skopírovaním na vás neprechádza žiadne právo, právny titul ani nárok vo vzťahu k stiahnutým materiálom.

Odkazy z webových stránok

Ak obsahujú webové stránky odkazy na iné stránky a zdroje poskytované tretími osobami, sú tieto odkazy uvádzané len pre vaše pohodlie. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom takýchto stránok alebo zdrojov a nezodpovedáme za ne ani za prípadnú škodu či stratu, ktorá vám môže vzniknúť ich použitím. Ak sa rozhodnete k prístupu na ktorúkoľvek z týchto stránok tretích osôb odkazovaných z webových stránok, robíte tak výlučne na svoje vlastné riziko a v súlade s podmienkami použitia týchto stránok.

Odmietnutie zodpovednosti

POUŽITIE WEBOVÝCH STRÁNOK, ICH OBSAHU A AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ALEBO PRVKOV ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. WEBOVÉ STRÁNKY, ICH OBSAH A AKÉKOĽVEK SLUŽBY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK POSKYTUJÚ "TAK, AKO SÚ", BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH. SPOLOČNOSŤ C&W ANI ŽIADNA OSOBA S ŇOU SPOJENÉ NERUČÍ ANI VYHLÁSENIA, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY, ICH OBSAH ALEBO AKEJKOĽVEK SLUŽBY ČI PRVKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK BUDÚ PRESNÉ, SPOĽAHLIVÉ, CHÝB ALEBO nepretržite, ŽE BUDÚ ODSTRÁNENÉ ZÁVADY ALEBO, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO SERVER, NA KTOROM SÚ UMIESTNENÉ, SÚ VÍRUSY ALEBO INÝ ŠKODLIVÝ KOMPONENT.

SPOLOČNOSŤ C&W SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, ZÁKONNÝCH Aj INÝCH, VRÁTANE VŠETKÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV A VHODNOSTI PRE URČITÝCH ÚČEL.

TÝMTO ODMIETNUTÍM NIE SÚ DOTKNUTÉ ZÁRUKY, KTORÉ PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SA NEDAJÚ VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ.

Obmedzenie zodpovednosti za škodu

SPOLOČNOSŤ C&W ANI OSOBY JEJ V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA ŠKODU, PODĽA AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE, vznikli v dôsledku alebo V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽITÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽIŤ WEBOVÉ STRÁNKY, AKÉKOĽVEK Z NICH PREPOJENÉ, AKÝKOĽVEK OBSAH WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO Z NICH ODKAZOVANÝCH INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO AKÚKOĽVEK SLUŽBY POSKYTOVANÉ WEBOVÝMI STRÁNKAMI ČI Z NICH ODKAZOVANÝMI INÝMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI, VRÁTANE AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO SANKČNÉ NÁHRADY ŠKODY, VRÁTANE STRATY PRÍJMU, STRATY ZISKU, PODNIKATEĽSKÝCH STRÁT, STRATY OČAKÁVANÝCH ÚSPOR,VYUŽITEĽNOSŤ, DOBREJ POVESTI ALEBO DAT.

TÝMTO OBMEDZENIAM NIE JE DOTKNUTÁ ZODPOVEDNOSŤ, KTORÚ SA PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV NEDÁ VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ.

Náhrada škody

Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodníte a zbavíte zodpovednosti spoločnosť C&W a jej pridružené spoločnosti, ich riadiacich pracovníkov, členov štatutárnych orgánov, zamestnancov, zmluvné strany, zástupca, poskytovateľa licencie, právny nástupca a postupníkov ohľadom všetkých nárokov, zodpovednosti, náhrady škody, rozsudkov, rozhodnutí, strát, nákladov, výdavkov alebo poplatkov (vrátane primeranej odmeny advokáta alebo iných nákladov právneho zastúpenia) vzniknutých v dôsledku alebo v súvislosti s vaším porušením týchto Podmienok používania alebo vašim použitím informácií získaných na webových stránkach.

Vzdanie sa a oddeliteľnosť

Ak sa vzdá spoločnosť C&W ktorejkoľvek podmienky uvedené v týchto Podmienkach použitia, nemožno to považovať za ďalšie alebo pokračujúce vzdanie sa tejto alebo akejkoľvek inej podmienky. Ak neuplatní spoločnosť C & W právo alebo ustanovenie obsiahnuté v týchto Podmienkach použitia, nepovažuje sa to za vzdanie sa tohto práva alebo ustanovenia.
Ak súd alebo iný orgán príslušnej jurisdikcie z akéhokoľvek dôvodu vyhlási ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok použitia za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné, toto ustanovenie sa nevzťahuje alebo sa v čo najmenšej možnej miere obmedzí tak, aby zostávajúce ustanovenia Podmienok použitia zostala naďalej platná a plne účinná.

Ochranné známky

Tieto webové stránky obsahujú logá, identity značiek a iné ochranné známky výrobkov a služieb (spoločne len "známky"), ktoré sú vlastníctvom spoločnosti C & W alebo sú jej užívané na základe licencie. Známky nesmiete používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti C & W. Všetky ostatné mená, logá, názvy produktov a služieb, dizajn a slogany na týchto webových stránkach sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Oznámenie o autorských právach

Ak nie je uvedené inak, sú obrázky, tlačidlá a text obsiahnutý na týchto webových stránkach výlučným vlastníctvom spoločnosti C&W.

Upozornenie ohľadom výhľadových vyhlásení

Tieto webové stránky môžu obsahovať tzv "výhľadové vyhlásenia", ako ich definujú federálne zákony Spojených štátov amerických týkajúce sa cenných papierov. Tieto vyhlásenia sa môžu týkať analýz a iných informácií založených na predpovede budúcich výsledkov a odhadoch súm, ktoré zatiaľ nemožno určiť. Ďalej sa môžu týkať našich vyhliadok, rozvoja a obchodných stratégií. Tieto výhľadové vyhlásenia sa prijímajú na základe očakávaní a domnienok nášho vedenia ohľadne budúcich udalostí, ktoré nás ovplyvní. Závisia na neistých skutočnostiach a faktoroch viažucich sa k našej činnosti a obchodnému prostrediu, ktoré možno len ťažko predvídať a z ktorých mnohé nemôžeme ovplyvniť. Tieto neisté skutočnosti a faktory môžu spôsobiť, že sa naše skutočné výsledky budú podstatne líšiť od názorov vyjadrených v týchto výhľadových vyhláseniach alebo z nich vyplývajúcich. Výhľadové vyhlásenia sa vzťahujú len k dátumu, kedy sa robia. Spoločnosť C&W sa nezaväzuje výhľadové vyhlásenia aktualizovať tak, aby odrážala skutočné výsledky, zmeny predpokladov alebo iných faktorov majúcich vplyv na výhľadové informácie, okrem rozsahu, v ktorom to vyžadujú príslušné právne predpisy o cenných papieroch.

Jurisdikcie

Spoločnosť C&W tieto webové stránky kontroluje a udržiava zo svojho sídla v Chicago, štát Illinois, Spojené štáty americké. Všetky spory či nároky týkajúce sa týchto webových stránok a týchto Podmienok používania sa riadia právom štátu Illinois. Prípadná ustanovenia alebo pravidlá o voľbe práva alebo stretu práv (štátu Illinois alebo akejkoľvek inej jurisdikcie) sa nepoužijú.

Všetky súdne spory, žaloby alebo konania vzišlé z týchto Podmienok použitia či webových stránok alebo v súvislosti s nimi budú iniciované či podávané výlučne u federálnych súdov Spojených štátov alebo súdov štátu Illinois, vždy so sídlom v meste Chicago. Vzdávate sa všetkých námietok proti výkonu právomoci týchto súdov voči vám a ich miestnej príslušnosti.

Úplná dohoda

Podmienky použitia a Zásady ochrany osobných údajov tvorí úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou C&W ohľadom webových stránok a nahrádzajú všetky predchádzajúce zjednania, dohody, vyhlásenia a záruky, písomné aj ústne.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS