CONTACT US
Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Zásady ochrany osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Posledná aktualizácia: Január 2023
Predošlá verzia: Júl 2022
 
Túto internetovú stránku (ďalej len „internetová stránka“) prevádzkuje spoločnosť Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Limited v mene nás, spoločností našej skupiny, medzinárodných partnerstiev a pridružených organizácií (ďalej len „C&W“, „my“, „náš“ alebo „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch).
 
Ochrana vašich údajov
Uznávame, že keď sa rozhodnete poskytnúť nám informácie o sebe, veríte, že konáme zodpovedne. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, kto sme, ako získavame, poskytujeme a používame osobné informácie o vás a ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov.
 
Toto sa týka osobných údajov, ktoré získavame prostredníctvom internetových stránok alebo keď nadviažeme (potenciálny) vzťah s vami (alebo vašou organizáciou) ako s dodávateľom, zákazníkom alebo obchodným partnerom.
 
Čo robíme?
Spoločnosť Cushman & Wakefield je popredná celosvetová spoločnosť zaoberajúca sa realitnými službami zaisťujúca pomoc užívateľom a investorom optimalizovať hodnotu ich nehnuteľností. Spoločnosť Cushman & Wakefield je jednou z najväčších komerčných spoločností v oblasti nehnuteľností na svete, ktorá poskytuje základné služby v oblasti agentúrneho lízingu, služieb v oblasti aktív, kapitálových trhov, služieb vybavenia (C&W Services), globálnych služieb v oblasti nehnuteľností, investícií a správy majetku (DTZ Investors), služieb projektovania a výstavby, zastúpenia nájomcu a oceňovania a poradenstva (ďalej len „služby“). Viac informácií o nás nájdete v časti O nás na našich internetových stránkach.
 
Aké informácie získavame?
„Osobné údaje“ získavame, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Osobné údaje sú údaje, ktoré zahŕňajú osobný identifikátor, alebo sú to akékoľvek údaje, ktoré identifikujú, súvisia, opisujú, môžu byť spojené s vami alebo domácnosťou alebo s nimi môžu byť priamo alebo nepriamo spojené. Osobné údaje zahŕňajú údaje, ktoré nám poskytnete, ktoré zhromažďujeme automaticky a ktoré získavame od tretích strán. V závislosti od vášho vzťahu so spoločnosťou C&W môžeme získavať: 

 

Osobné identifikátory

Zhromažďovali sme a môžeme pokračovať v zhromažďovaní osobných identifikátorov vrátane mena, poštovej adresy, online identifikátora, adresy internetového protokolu, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a iných podobných identifikátorov.
V niektorých situáciách vás môžeme požiadať, aby ste nám dobrovoľne poskytli niektoré osobné identifikátory. Napríklad vás môžeme požiadať o tento typ údajov pri návšteve našej internetovej stránky. Napríklad, ak máte záujem prihlásiť sa na odber e-mailov od nás, prečítať si prieskum, zúčastniť sa na podujatí alebo zúčastniť sa akéhokoľvek online fóra, ktoré z času na čas poskytujeme, alebo ak sa zaregistrujete na akýkoľvek dostupný online účet nami alebo nás kontaktujte prostredníctvom internetovej stránky (v takých prípadoch budeme zhromažďovať údaje, ako je meno, e-mailová adresa, organizácia, krajina, PSČ/poštové smerovacie číslo, pracovná pozícia, telefónne číslo (čísla), údaje o vašom komentári alebo dotaze a užívateľské meno/heslo).
 
Pri návšteve našej internetovej stránky môžeme zhromažďovať osobné identifikátory spojené s vaším zariadením vrátane vašej IP adresy, typu zariadenia a ID súborov cookie a ďalšie údaje o používaní. 

 

Informácie o aktivite na internete a sieti
Zhromažďovali sme a môžeme aj naďalej automaticky zhromažďovať údaje o tom, ako používateľské zariadenia interagujú s našou internetovou stránkou vrátane navštívených stránok a kliknutých odkazov. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o type prehliadača.

 

Snímky z priemyselnej kamery/dohľad nad vstupom do budovy
V priestoroch spoločnosti C&W sme zaviedli a môžeme aj naďalej zavádzať postupy kontroly pomocou priemyselnej kamery/vstupu do budovy (ktoré zahŕňajú snímky návštevníkov z priemyselnej kamery a/alebo zhromažďovanie osobných údajov pri vstupe, ako je meno, zastúpená organizácia a čas vstupu) na účely bezpečnosti a presadzovania práva, na stanovenie a obhajobu zákonných práv alebo s cieľom chrániť životné záujmy akejkoľvek osoby.

 

Údaje týkajúce sa profesie a zamestnania
Zhromažďovali sme a môžeme aj naďalej zhromažďovať údaje, ktoré sa používatelia môžu rozhodnúť poskytnúť o svojom zamestnaní alebo zamestnávateľovi.

 

Informácie o uchádzačoch o zamestnanie
Keď sa nás obrátite v súvislosti s pracovnými príležitosťami v spoločnosti C&W, budeme zhromažďovať určité údaje v rámci procesu náboru (a ak ste v ňom úspešní, v rámci vášho zamestnania). Viac sa o tom sa dozviete v našom samostatnom oznámení o ochrane osobných údajov pre uchádzačov.

 

Údaje, ktoré získavame, keď s nami vy alebo vaša firma obchodujete
Môžeme zhromažďovať a spracovávať údaje, ktoré sa vás týkajú ako jednotlivca pri obchodovaní so spoločnosťou C&W ako zákazníka alebo potenciálneho zákazníka (vrátane prípadov, keď spoločnosť C&W koná ako hlavný zástupca v mene vlastníka budovy) alebo ako zástupca predajcu, dodávateľa, konzultanta, odborného poradcu alebo inej tretej strany (ďalej len „údaje o zákazníkovi, predajcovi alebo obchodnom partnerovi“). Medzi príklady údajov o zákazníkoch, dodávateľoch alebo obchodných partneroch patria:
 
 • kontaktné údaje kontaktného miesta pre zákazníka, dodávateľa alebo obchodných partnerov spoločnosti C&W (napríklad meno, pracovné telefónne číslo, pracovná adresa, e-mailová adresa, fotografia) aj na účely účasti na akomkoľvek propagačnom alebo inom podujatí alebo súťaži spoločnosti C&W;
 • údaje o zákazníkoch, dodávateľoch alebo obchodných partneroch alebo ich zástupcoch (napríklad meno, zodpovednosti, oddelenie, pracovná história, kvalifikácie a skúsenosti);
 • finančné informácie (napríklad údaje o finančnom účte osôb prepojených s konkrétnou firmou) alebo údaje o vlastníctve nehnuteľností týkajúce sa takýchto osôb, ak je to potrebné na vykonanie platby alebo plnenie zmluvných záväzkov alebo za účelom povinnej previerky alebo na súvisiace účely.
Informácie, ktoré získavame zo zdrojov tretích strán
Aby sme mohli dodržiavať rôzne predpisy alebo vykonať osobné previerky v súlade s našimi vnútornými požiadavkami (ak sú prípustné a v súlade s platnými právnymi predpismi), niekedy môžeme získať osobné údaje o vás od tretích strán, ako sú databázy kontroly úverov, databázy politicky exponovaných osôb, strany zamietnuté štátom, sankcie a zoznamy sledovania, váš zamestnávateľ, ostatné strany v oblasti nehnuteľností, ako sú realitní agenti, kupujúci, predajcovia, dlžníci, veritelia, architekti, inžinieri, geodeti, developeri a finančné inštitúcie, ako aj databázy zdrojov online a verejné registre.

 

Tieto informácie získame len vtedy, ak sme si overili, či tieto tretie strany buď majú váš súhlas, alebo sú inak právne oprávnené alebo povinné poskytnúť nám vaše osobné údaje. Medzi typy informácií, ktoré získavame od tretích strán, patria napríklad informácie o tom, či ste podstúpili nejaké regulačné opatrenia alebo súdne konania. Informácie, ktoré dostávame, používame, aby sme zachovali a zlepšili presnosť záznamov, ktoré máme o vás a posúdili akékoľvek riziká vyplývajúce z akéhokoľvek vzťahu alebo budúceho vzťahu s vami a/alebo vašou organizáciou.

 

Údaje, ktoré získavame ako poskytovateľ služieb
Údaje týkajúce sa vás ako jednotlivca môžeme získať a spracúvať pri poskytovaní služby v mene našich zákazníkov (vrátane prípadov, keď spoločnosť C&W koná ako hlavný zástupca v mene vlastníka budovy). V tejto súvislosti spracúvame (napr. zhromažďujeme, používame a poskytujeme) vaše osobné údaje iba ako poskytovateľ služieb vrátane definície tohto pojmu podľa platných právnych predpisov a iba na účely nášho obchodného vzťahu s naším zákazníkom. Medzi príklady týchto údajov patria:  

 

kontaktné údaje (napríklad meno, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa, fotografia);
snímky z priemyselnej kamery a súvisiace údaje o monitorovaní z bezpečnostných dôvodov;
údaje o zamestnaní (napríklad názov pracovnej pozície, oddelenie, výplatné pásky);
finančné údaje (napríklad súvisiace so spracovaním platby nájomného a oprávnení nájomníka);
údaje, ktoré získavame zo zdrojov tretích strán (vrátane údajov uvedených vyššie). 
 
Odporúčame vám, aby ste si v tejto súvislosti prečítali Zásady ochrany osobných údajov vlastníkov budovy / našich zákazníkov, kde nájdete viac informácií o ich spracovaní vašich údajov. 

 

Citlivé osobné údaje
Niektoré údaje, ktoré poskytnete alebo ktoré získavame zo zdrojov tretích strán (ak to umožňujú platné právne predpisy a v súlade s nimi) v súvislosti s vykonávaním povinnej previerky vás alebo vašej organizácie, môžu patriť do podkategórie „Citlivé osobné údaje“ alebo podobného pojmu, ako je definované určitými právnymi predpismi. Môžu tu patriť údaje, napr. rozsudky za trestné činy, ktoré ste dostali, alebo podrobnosti o vašich politických aktivitách alebo náboženských príslušnostiach (napr. v súvislosti so zisťovaním, či ste politicky exponovaná osoba). Potrebujeme tieto informácie na účely vykonávania kontrol s cieľom „poznať svoje protistrany“ a inak posúdiť riziko v súlade s platnými právnymi predpismi v súvislosti so spoluprácou s vami/vašou organizáciou ako potenciálnym zákazníkom alebo dodávateľom.

 

Môžete nám tiež poskytnúť informácie o zdravotnom stave, aby sme vám uľahčili vykonanie úprav, aby sme zabezpečili prístup do priestorov a/alebo na podujatia.

 

Citlivé osobné údaje nepoužívame na žiadne iné účely ako na poskytovanie zmluvných služieb. 

 

Vyvodené závery z vyššie uvedených údajov
Môžeme vyvodiť závery z vyššie uvedených údajov vrátane osobných identifikátorov, údajov o sieti, údajov týkajúcich sa pracovnej pozície alebo zamestnania a všeobecnej polohy, vytvorenia propagačného obsahu, ponuky služieb a rozvoja podnikania.

 

Údaje, ktoré poskytujete o iných osobách
Ak nám poskytnete informácie o inej osobe, potvrdzujete, že vás poverili, aby ste konali v ich mene, že ste ich informovali o našej totožnosti a účeloch (ako sú uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov), na ktoré budú tieto informácie spracúvané, a že ste získali potrebné súhlasy na spracúvanie ich osobných údajov. Keď sa s nimi prvýkrát spojíme, môžeme im povedať, odkiaľ sme získali informácie.
 
Ako používame vaše osobné údaje?
Osobné údaje prijímame, zhromažďujeme, používame, spracúvame a uchovávame na účely poskytovania našich služieb s cieľom
 
 • vytvárať a spravovať záznamy o vašom online účte (ak existuje);
 • poskytovať online služby vrátane uľahčenia vašej účasti na akomkoľvek diskusnom fóre a spravovať internetovú stránku a systémy; zlepšiť našu internetovú stránku (stránky) a naše produkty a služby;
 • na účely povinnej previerky v súlade s platnými právnymi predpismi, s cieľom posúdiť finančné riziko, riziko pre reputáciu, úverové alebo poistné riziko vyplývajúce z akéhokoľvek vzťahu alebo budúceho vzťahu s vami/vašou organizáciou a/alebo s cieľom vykonávať akékoľvek potrebné kontroly na účely boja proti praniu špinavých peňazí;
 • poskytovať vám/vašej organizácii údaje alebo produkty a služby, o ktoré ste požiadali, a na účely fakturácie a platieb;
 • posielať vám oznámenia súvisiace so službami, vybavovať oznámenia, ktoré ste nám poslali, a požiadať o spätnú väzbu; uľahčiť vašu účasť na podujatiach alebo súťažiach, do ktorých ste sa zaregistrovali/do ktorých ste sa zapojili;
 • kontaktovať vás priamo alebo prostredníctvom našich zástupcov poštou, telefónom, faxom, e-mailom, SMS alebo inou elektronickou poštovou službou s ponukou tovarov a služieb alebo informácií, ktoré vás môžu zaujímať (vrátane informácií o tovaroch a službách iných organizácií). V súlade s platnými právnymi predpismi sa môžete z marketingových oznámení kedykoľvek odhlásiť.
 • vykonávať analýzy osobných údajov, ktoré sme zhromaždili;
 • overiť vašu totožnosť, keď nás kontaktujete, podáte žiadosť alebo sa prihlasujete do svojho online účtu;
 • predchádzať podvodným, zakázaným alebo nezákonným aktivitám a presadzovať naše podmienky poskytovania služieb a
 • dodržiavať zákonné požiadavky alebo uplatňovať, zaviesť alebo obhajovať naše zákonné práva alebo ochraňovať kľúčové záujmy akejkoľvek osoby.  
Niektoré z týchto informácií sa môžu získavať pomocou súborov cookie a podobných technológií sledovania vrátane webových majákov. Ďalšie informácie o typoch súborov cookie, ktoré používame, prečo a ako môžete regulovať súbory cookie, nájdete v našich Zásadách o používaní súboroch cookie.
 
Ako poskytujeme vaše osobné údaje?
Osobné údaje sprístupňujeme iba s vaším súhlasom alebo nasledujúcim kategóriám príjemcov (podľa vášho predchádzajúceho súhlasu, ak to vyžadujú platné právne predpisy):
 
 • spoločnostiam našej skupiny alebo pridruženým subjektom a poskytovateľom služieb tretích strán
  • ktorí nám poskytujú služby spracúvania údajov (napríklad na podporu dodávok, poskytovanie funkčnosti alebo pomoc zvyšovať bezpečnosť našich internetových stránok alebo inej IT infraštruktúry, aby nám pomohli pri vykonávaní povinnej previerky, vykonávania marketingu, analýzy alebo výskumu v našom mene alebo na podporu poskytovania služieb našim klientom vo všeobecnosti alebo na základe konkrétnej zákazky);
  • s ktorými zabezpečujeme spoločné propagačné akcie (s cieľom zabezpečiť, aby ste nedostávali informácie priameho marketingu z viacerých zdrojov) alebo
  • v prípade spoločností skupiny alebo pridružených subjektov, ktorí inak spracúvajú osobné údaje na účely, ktoré sú opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov alebo ktoré sú vám oznámené, keď získavame vaše osobné údaje. Ďalšie informácie o našich spoločnostiach v skupine, pridružených subjektoch a poskytovateľoch služieb tretích strán,
  • ktoré môžu spracúvať vaše osobné údaje (vrátane ich umiestnenia), vám môžeme poskytnúť na požiadanie, a to tak, že nás kontaktujete pomocou údajov v časti nižšie Ako nás kontaktovať.
 • našim klientom a účastníkom na ponukách vo vzťahu k cenovým ponukám a transakciám, do ktorých ste zapojení;
 • našim externým reklamným, marketingovým a analytickým partnerom na účely poskytovania cielenej reklamy a analýzy pomocou súborov cookie tretích strán alebo iných online sledovačov. Poskytovanie týchto informácií tretím stranám môže predstavovať predaj alebo poskytovanie údajov pre cielenú reklamu, ako je definované v platných právnych predpisoch. Ak ste obyvateľom Kalifornie, pozrite si nižšie uvedenú časť „Vaša ochrana osobných údajov a práva na ochranu osobných údajov“, kde nájdete informácie o tom, ako sa odhlásiť z tohto predaja/poskytovania údajov.
 • každému kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, regulačnému, štátnemu úradu, súdu alebo inej tretej strane, ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné (i) v zmysle platných právnych predpisov alebo nariadení, (ii) na stanovenie alebo obhajobu našich zákonných práv alebo (iii) s cieľom chrániť vaše životné záujmy alebo záujmy akejkoľvek inej osoby a
 • skutočnému alebo potenciálnemu kupujúcemu (a jeho zástupcom a poradcom), potenciálnym investorom alebo poskytovateľom odborných služieb v súvislosti s akoukoľvek skutočnou alebo navrhovanou kúpou, fúziou alebo akvizíciou akejkoľvek časti nášho podnikania alebo reorganizáciou nášho podnikania za predpokladu, že informujeme kupujúceho, že musí použiť vaše osobné údaje iba na účely uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.
 
Právny základ pre spracúvanie osobných údajov
Podľa platných zákonov o ochrane údajov a na základe vašej jurisdikcie bude náš právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov popísaných vyššie závisieť od príslušných osobných údajov a od konkrétneho kontextu ich zhromažďovania.
Obvykle však budeme získavať osobné údaje od vás, iba (i) ak potrebujeme osobné informácie na to, aby sme s vami uzavreli zmluvu, (ii) ak je spracúvanie na základe našich legitímnych obchodných záujmov, ktoré nie sú menej dôležité ako vaše práva, (iii) ak máme na to váš súhlas. V niektorých prípadoch môžeme byť povinní na základe právnych predpisov od vás získavať osobné údaje alebo môžeme inak potrebovať osobné údaje na ochranu vašich kľúčových záujmov alebo záujmov inej osoby.
 
Ak spracúvame vaše citlivé osobné údaje, robíme tak (i) v súvislosti s kontrolami oboznámenia sa s protistranou, ako to vyžadujú príslušné právne predpisy; (ii) na základe toho, že spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu; (iii) na základe vášho výslovného súhlasu; alebo (iv) na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
 
Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť nám osobné údaje. Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje, ktoré požadujeme, sú potrebné na účely uzatvorenia a podpisu zmluvy s vami alebo s vašou organizáciou a/alebo poskytovaním služieb vám alebo vašej organizácii a neposkytnutie informácií bude brániť uzatvoreniu zmlúv a/alebo poskytovaniu príslušných služieb.
 
Ak získavame a použijeme vaše osobné údaje v závislosti od našich legitímnych záujmov (alebo záujmov akejkoľvek tretej strany), tieto záujmy budú zvyčajne: poskytovať vám naše služby, odpovedať na vaše otázky, vylepšiť naše internetové stránky, podniknúť marketing, alebo na účely odhaľovania alebo predchádzania nezákonným činnostiam.
 
Vzhľadom na obchodný kontext, v ktorom spracúvame vaše osobné údaje, a bezpečnostné opatrenia, ktoré prijmeme na ochranu vašich osobných údajov (vrátane informácií uvedených v časti Ako chránime vaše údaje nižšie), naše legitímne záujmy nie sú menej dôležité ako vaše individuálne práva a slobody. Môžeme mať iné oprávnené záujmy a ak je to vhodné, v príslušnom čase vám poskytneme jasné informácie o tom, aké sú tieto legitímne záujmy.
 
Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa právneho základu, podľa ktorého zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti nižšie Ako nás kontaktovať.
 
Ako chránime vaše osobné údaje?
Na ochranu osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a spracúvame, používame primerané technické, administratívne a fyzické kontroly. Opatrenia, ktoré používame, sú navrhnuté tak, aby poskytovali úroveň bezpečnosti zodpovedajúcu riziku spracúvania vašich osobných údajov. Zabezpečujeme prístup k osobným údajom iba tým, ktorí požadujú takýto prístup na plnenie svojich úloh a povinností, a tretím stranám, ktoré nám poskytujú služby alebo iným spôsobom majú legitímny účel na prístup k nim (pozrite si časť vyššie Komu poskytujeme vaše osobné údaje?). Vždy, keď povoľujeme tretej strane prístup k osobným údajom, vykonáme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa informácie používali spôsobom, ktorý je v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a aby bola zachovaná bezpečnosť a dôvernosť informácií.
 
Medzinárodné prenosy údajov
Vaše osobné údaje môžu byť prenášané a spracovávané v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej máte bydlisko. Tieto krajiny môžu mať zákony na ochranu údajov, ktoré sa líšia od zákonov vašej krajiny (a v niektorých prípadoch nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany).
 
Konkrétne, servery našich internetových stránok sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických a spoločnosti našej skupiny, pridružené spoločnosti a poskytovatelia služieb tretích strán pôsobia na celom svete. To znamená, že keď zhromažďujeme vaše osobné údaje, môžeme ich spracúvať v ktorejkoľvek z týchto krajín. Používame napríklad platformu na správu vzťahov so zákazníkmi tretej strany, ktorá zahŕňa spracúvanie osobných údajov v USA.
 
Uskutočňujeme však kroky na ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov. Ďalšie podrobnosti o ochrane vašich osobných údajov je možné poskytnúť na požiadanie, a to tak, že nás kontaktujete pomocou údajov uvedených v časti nižšie Ako nás kontaktovať.
 
Uchovávanie údajov
Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, uchovávame, aby sme splnili vyššie uvedené účely. Na určenie času uchovávania osobných údajov používame nasledujúce kritériá:
 
 • náš vzťah s vami a služby, ktoré vám poskytujeme;
 • vaše žiadosti týkajúce sa vašich údajov alebo našich služieb;
 • akékoľvek platné právne, zmluvné, daňové alebo účtovné požiadavky;
 • akékoľvek zákonné povinnosti na uchovávanie údaje alebo zriadenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov (napríklad vymáhanie našich dohôd alebo súdne spory) a
 • technické hľadiská a uskutočniteľnosť a úroveň ochrany vašich osobných údajov.
 
Ak nemáme pretrvávajúcu legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, buď ich vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uchovávané v archívoch zálohovania), bezpečne uchováme vaše osobné údaje a oddelíme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracúvania, pokiaľ nie je možné odstrániť ich.
Spoločnosť C&W využíva dodávateľov/subspracovateľov na poskytovanie integrálnej IT podpory, správy a obchodnej infraštruktúry – pozrite si zoznam tu.
 
Vaše práva na ochranu údajov a súkromia
V závislosti od krajiny/regiónu, v ktorej žijete, si môžete uplatniť určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov:
 
 • máte právo požiadať o prístup/zverejnenie, opravu, aktualizáciu alebo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov;
 • môžete namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov a požiadať nás o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov alebo požiadať o ich prenos;
 • máte právo na zrušenie marketingovej komunikácie, ktorú vám pošleme. Toto právo môžete uplatniť kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ alebo „odhlásiť sa“ v marketingových e-mailoch, ktoré vám pošleme, alebo nám pošlite e-mail na adresu web.manager@cushwake.com. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.  Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania, ktoré sme vykonali pred odvolaním súhlasu, ani nebude mať vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracúvania ako súhlas;
 • Máte právo podať sťažnosť úradu pre ochranu údajov ohľadne nášho zhromažďovania a používania vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu pre ochranu údajov;
 • máte právo požiadať o zverejnenie svojich osobných údajov, ktoré sme predali za posledných 12 mesiacov a
 • máte právo namietať voči diskriminácii v prípade uplatňovania akýchkoľvek z vašich práv.
 
Ak ste obyvateľom štátu Kalifornia v USA, môžete si okrem toho uplatňovať nasledujúce práva:
 
 • Právo na oznámenie týkajúce sa kategórií osobných údajov, ktoré sa budú zhromažďovať (pozri časť „Aké údaje získavame?“), účeloch, na ktoré sa kategórie osobných údajov zhromažďujú alebo používajú (pozri časť „Ako používame vaše osobné údaje?“), či sa tieto informácie predávajú alebo poskytujú, a obdobie plánovaného uchovávania jednotlivých kategórií osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia, okrem iných údajov (pozri „Uchovávanie údajov“).
 • Právo zrušiť predaj alebo poskytovanie vašich osobných údajov (t. j. zrušiť prenos osobných údajov tretím stranám za cennú protihodnotu alebo na účely krížovej behaviorálnej reklamy). Môžete sa odhlásiť z používania súborov cookie na našich stránkach kliknutím na možnosť Nepredávať ani neposkytovať moje osobné údaje, a to aj na našej domovskej stránke a nastavením vašich predvolieb.
 • Právo obmedziť používanie a zverejňovanie citlivých osobných údajov. Spoločnosť C&W nepoužíva citlivé osobné údaje na žiadne iné účely ako na poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb a na povolené obchodné účely podľa zákona, preto neposkytuje a nie je povinná poskytovať toto právo.
 
Ako uplatňovať svoje práva na ochranu údajov a súkromia
Ak chcete odoslať žiadosť, pozrite si informácie týkajúce sa konkrétneho regiónu nižšie.
 
V prípade USA a Kanady sa obráťte na: privacynorthamerica@cushwake.com
V prípade Európy, Stredného východu a Afriky sa obráťte na: privacyemea@cushwake.com
V prípade Južnej Ameriky sa obráťte na: DPO.Brasil@cushwake.com
V prípade Ázie, Tichého oceánu, Austrálie a Nového Zélandu sa obráťte na: privacyapac@cushwake.com
V prípade Veľkej Číny sa obráťte na: GChina.Privacy@cushwake.com
 
Obyvatelia Kalifornie a USA môžu alternatívne požiadať o prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov, ak zavolajú na naše bezplatné číslo (+1-844-339-8836) alebo vyplnia a odošlú príslušný online formulár žiadosti na našom online portáli podávania žiadostí s odkazom nižšie. Žiadosť môžete podať sami alebo prostredníctvom oprávneného zástupcu. Ak sa rozhodnete, že za vás odošle žiadosť oprávnený zástupca, budete musieť vyplniť formulár udelenia povolenia pre účastníka.
 
Prístup k mojim údajom
 
Odstrániť moje údaje
 
Ako odpovedáme na vaše žiadosti týkajúce sa práv na ochranu údajov a súkromia
Odpovedáme na všetky žiadosti, ktoré dostaneme od jednotlivcov, ktorí chcú uplatniť svoje práva na ochranu údajov a súkromia v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov a súkromia. 
 
Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme na vašu žiadosť odpovedali čo najrýchlejšie v súlade s platnými právnymi predpismi. Potvrdíme prijatie každej žiadosti, ktorú dostaneme. Ak ste obyvateľom Kalifornie, najprv potvrdíme prijatie vašej žiadosti do 10 pracovných dní a poskytneme vecnú odpoveď do 45 kalendárnych dní od jej prijatia. Ak budeme potrebovať viac času (najviac 90 dní alebo povolený časový rámec), budeme vás písomne informovať o dôvode a období predĺženia. Môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli dodatočné údaje na dokončenie nášho overovacieho procesu alebo na odpoveď na vašu žiadosť. V závislosti od žiadosti môže byť potrebné, aby ste poskytli aspoň dva osobné údaje, ktoré už máme k dispozícii, ako je vaša e-mailová adresa a doklad o domácej adrese. Tieto údaje použijeme iba na účely overenia vašej totožnosti a odpovede na vašu žiadosť, ak sme tak povinní urobiť. Po spracovaní vašej žiadosti vymažeme údaje, ktoré nám poskytnete na overenie vašej totožnosti, pokiaľ nie sme zo zákona povinní o nich viesť záznam. Všetky údaje, ktoré uchovávame, budú bezpečne chránené v súlade s našimi všeobecnými postupmi bezpečnosti údajov. Niektoré žiadosti nebudeme môcť splniť. Niektoré žiadosti môžeme napríklad zamietnuť, 

 

ak to vyžadujú právne predpisy, 
keď nedokážeme overiť vašu totožnosť, 
ak by vyhovenie vašej žiadosti zasahovalo do práv iných osôb, alebo ak je to potrebné na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. 
Toto nie je úplný zoznam, preto si vyhradzujeme právo zamietnuť vašu žiadosť za iných okolností. Ak vašu žiadosť zamietneme, vysvetlíme vám naše dôvody zamietnutia.
 
Odkazy na iné internetové stránky
Môžeme poskytnúť odkazy na internetové stránky, ktoré nemusia byť vlastnené, prevádzkované ani inak spojené so spoločnosťou C&W. Nekontrolujeme a nezodpovedáme za konanie externých subjektov v súvislosti s internetovými stránkami alebo online službami, ani za to, ako spracúvajú vaše osobné údaje. Najmä, ak to nie je výslovne uvedené, nie sme zástupcovia týchto internetových stránok alebo inzerentov, ani nie sme oprávnení vystupovať v ich mene. Ďalšie informácie nájdete v postupoch ochrany osobných údajov týchto iných internetových stránok a online služieb.
 
Heslá
Aby sme vám poskytli prispôsobenejšie služby, môžeme vás požiadať, aby ste vytvorili jedno alebo viac hesiel, aby ste získali prístup k určitým službám alebo častiam na našich internetových stránkach. Za kontrolu a používanie každého hesla, ktoré vytvoríte, ste zodpovední sami a odporúčame, aby ste nepoužívali staré heslo a vytvorili si silné heslo.
 
Aktualizácie tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať v reakcii na meniaci sa právny, technický alebo obchodný vývoj, alebo aby sme splnili naše zákonné požiadavky. Pri aktualizácii nášho oznámenia o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia, aby sme vás informovali v súlade s významom zmien, ktoré vykonávame. Budeme vás informovať o akýchkoľvek úpravách Oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré podstatne menia vaše práva, ak to vyžadujú platné právne predpisy o ochrane údajov.
Ak chcete zistiť, kedy bolo toto oznámenie o ochrane osobných údajov naposledy aktualizované, skontrolujte dátum zobrazený v hornej časti tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.
 
Ako nás kontaktovať
Ak ste dostali e-mail alebo e-maily od spoločnosti Cushman & Wakefield, ktoré už nechcete dostávať, kontaktujte nás na adrese web.manager@cushwake.com
 
Ak máte iné otázky alebo obavy týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese: 
Chief Privacy Office
Legal, Risk and Compliance
1290 Avenue of the Americas
New York
NY 10104-6178
USA
 
Môžete sa na nás tiež obrátiť:
 
V prípade USA a Kanady sa obráťte na: privacynorthamerica@cushwake.com
V prípade Európy, Stredného východu a Afriky sa obráťte na: privacyemea@cushwake.com
V prípade Južnej Ameriky sa obráťte na: DPO.Brasil@cushwake.com
V prípade Ázie, Tichého oceánu, Austrálie a Nového Zélandu sa obráťte na: privacyapac@cushwake.com
V prípade Veľkej Číny sa obráťte na: GChina.Privacy@cushwake.com
 
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS