CONTACT US
Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Polityka Prywatności

Informacja o Ochronie Prywatności 
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2023 r. 
Poprzednia wersja: lipiec 2022 r.


Niniejsza witryna internetowa („Witryna internetowa”) jest obsługiwana przez firmę Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Limited w imieniu własnym, spółek należących do jej grupy, międzynarodowych spółek partnerskich i organizacji stowarzyszonych („C&W”, „my”, „nasz” lub „nas”).

Państwa prywatność
Rozumiemy, że decydując się na przekazanie nam informacji na swój temat, oczekują Państwo, że będziemy postępować z nimi w sposób odpowiedzialny. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności zawiera informacje o nas, o sposobie zbierania, udostępniania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz możliwości korzystania przez Państwa z prawa do ochrony danych.
Odnosi się ona do danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem Witryny internetowej lub kiedy nawiązujemy relację lub potencjalną relację z Państwem (lub Państwa organizacją) jako dostawcą, klientem lub partnerem biznesowym.

Co robimy?
Cushman & Wakefield to wiodąca na świecie firma świadcząca usługi doradcze na rynku nieruchomości, która pomaga najemcom i inwestorom optymalizować wartość ich nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do największych spółek świadczących usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych, w tym kluczowe usługi pośrednictwa w zakresie najmu na rzecz wynajmującego, zarządzania nieruchomościami, rynków kapitałowych, usług związanych z obiektem, zarządzania nieruchomościami klienta korporacyjnego, zarządzania inwestycjami i nieruchomościami (Inwestorzy DTZ), projektowania i rozwoju, reprezentacji najemcy oraz wyceny i doradztwa („Usługi”). Więcej informacji o nas znajduje się w zakładce O nas w naszej Witrynie internetowej.

Jakie informacje otrzymujemy?
Otrzymujemy „Dane osobowe” w celu świadczenia Usług. Dane osobowe to dane zawierające identyfikator osobisty lub wszelkie dane, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, mogą być związane z lub mogą być w sposób uzasadniony powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z Państwem lub gospodarstwem domowym. Dane osobowe obejmują informacje, które Państwo nam przekazują, które zbieramy automatycznie oraz które uzyskujemy od podmiotów zewnętrznych. W zależności od Państwa relacji z C&W możemy otrzymać: 

Identyfikatory osobiste
Zbieraliśmy i możemy nadal zbierać identyfikatory osobiste, w tym imię i nazwisko, adres korespondencyjny, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, numer telefonu i inne podobne dane umożliwiające ustalenie tożsamości.

W niektórych sytuacjach możemy jednak poprosić Państwa o dobrowolne przekazanie nam określonych identyfikatorów osobistych. Możemy na przykład poprosić Państwa o podanie tego rodzaju informacji podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. W sytuacji, gdy chcą Państwo zarejestrować się, aby otrzymywać od nas wiadomości e-mail, czytać o badaniach, brać udział w wydarzeniach lub udzielać się na udostępnionym przez nas okresowo forum internetowym albo jeżeli utworzą Państwo u nas konto internetowe bądź skontaktują się z nami za pośrednictwem Witryny internetowej (w takich przypadkach zbieramy takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, organizacja, kraj, kod pocztowy, stanowisko, numery telefonów, informacje na temat Państwa komentarzy lub zapytań oraz nazwa użytkownika/hasło).
Gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę internetową, możemy zbierać identyfikatory osobiste powiązane z Państwa urządzeniem, w tym adres IP, typ urządzenia, identyfikator pliku cookie oraz inne informacje dotyczące użytkowania. 

Informacje o aktywności w Internecie i sieci
Zbieraliśmy i nadal możemy zbierać automatycznie informacje na temat interakcji Państwa urządzeń z naszą Witryną, w tym odwiedzonych przez Państwa stron i klikniętych przez Państwa łączy. Możemy również zbierać informacje o typie przeglądarki.

Obrazy z kamer przemysłowych/kontrola dostępu do budynku
Stosowaliśmy i możemy nadal stosować kamery przemysłowe lub wdrażać procedury dotyczące kontroli dostępu do budynku na terenie obiektów C&W (co obejmuje obrazy z kamer przemysłowych ukazujące osoby odwiedzające lub przetwarzanie Danych osobowych przy wejściu, takich jak imię i nazwisko, reprezentowana organizacja oraz czas wejścia) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania prawa, korzystania z przysługujących nam praw, ich ustalenia i ochrony lub ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby.

Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem
Zbieraliśmy i możemy nadal zbierać informacje, które użytkownicy mogą zdecydować się podać na temat swojego statusu zatrudnienia lub pracodawcy.

Informacje o kandydatach do pracy
Gdy kontaktują się Państwo z nami w związku z ofertą pracy w C&W, zbieramy pewne dane w ramach procesu rekrutacji (oraz, jeżeli rekrutacja przebiegnie pomyślnie, Państwa zatrudnienia). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej oddzielnej Informacji o ochronie prywatności kandydata.

Informacje, które otrzymujemy, gdy Państwo lub Państwa firma współpracują z nami
Możemy zbierać i przetwarzać Państwa dane jako osób fizycznych, gdy prowadzą Państwo interesy z C&W jako klienci lub potencjalni klienci (także kiedy C&W świadczy usługi w charakterze agenta zarządzającego w imieniu właściciela budynku), albo przedstawiciel kontrahenta, dostawcy, konsultanta, profesjonalnego doradcy lub innego podmiotu zewnętrznego („Dane klienta, kontrahenta lub partnera biznesowego”). Przykłady Danych klienta, kontrahenta lub partnera biznesowego obejmują:

  • dane kontaktowe osoby do kontaktu z klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi C&W (w tym imię i nazwisko, numery telefonów służbowych, adres miejsca prowadzenia działalności, adres e-mail, zdjęcie), między innymi w celu umożliwienia obecności lub uczestnictwa w jakimkolwiek wydarzeniu lub konkursie C&W o charakterze promocyjnym lub innym;
  • dane klienta, kontrahenta, partnera biznesowego lub ich przedstawicieli powiązane ze stanowiskiem (takie jak nazwa stanowiska, obowiązki, dział, historia zatrudnienia, kwalifikacje i doświadczenie);
  • informacje finansowe (takie jak dane rachunku bankowego osób fizycznych powiązanych z daną jednostką biznesową) lub informacje na temat własności nieruchomości powiązane z takimi osobami fizycznymi, w przypadku konieczności dokonania płatności, wypełnienia obowiązków umownych, przeprowadzenia weryfikacji kontrahentów lub powiązanych celów.

Informacje uzyskane ze źródeł zewnętrznych
W celu przestrzegania różnych regulacji albo weryfikacji informacji zgodnie z naszymi wewnętrznymi wymogami (tam, gdzie jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa i z nimi zgodne) czasami możemy otrzymywać Dane osobowe na Państwa temat ze źródeł zewnętrznych, takich jak bazy danych kredytowych, bazy danych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, listy podmiotów wykluczonych przez organy rządowe, wykazy podmiotów objętych sankcjami i listy obserwacyjne, Państwa pracodawca, inne podmioty w branży nieruchomości, takie jak agenci, nabywcy, sprzedawcy, kredytobiorcy, kredytodawcy, architekci, inżynierowie, inspektorzy, deweloperzy, wynajmujący, najemcy i instytucje finansowe, jak również internetowe bazy danych i rejestry publiczne.

Będziemy pozyskiwać takie dane jedynie po sprawdzeniu, że wyrazili Państwo zgodę na to, aby określone podmioty zewnętrzne ujawniły Państwa Dane osobowe albo że takie ujawnienie jest zgodne z prawem. Rodzaje danych, które zbieramy od podmiotów zewnętrznych, obejmują na przykład informacje na temat tego, czy byli Państwo stroną jakiegokolwiek konkretnego działania regulacyjnego lub postępowania sądowego. Otrzymywane informacje wykorzystujemy do zachowania i poprawy dokładności Państwa dokumentacji oraz oceny ryzyka wynikającego z jakiejkolwiek obecnej lub przyszłej relacji z Państwem/Państwa organizacją.

Informacje, które otrzymujemy jako usługodawca
Możemy otrzymywać i przetwarzać informacje dotyczące Państwa jako osoby fizycznej, gdy świadczymy usługi w imieniu naszych klientów (w tym gdy C&W pełni funkcję agenta zarządzającego w imieniu właściciela budynku). W tym kontekście przetwarzamy (np. zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy) Państwa dane osobowe wyłącznie jako usługodawca, w tym zgodnie z definicją tego terminu w obowiązującym prawie i wyłącznie w celach związanych z naszą relacją biznesową z klientem. Przykłady tych informacji obejmują:  
dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, zdjęcie);
obrazy z telewizji przemysłowej i powiązane informacje dotyczące monitorowania w celach bezpieczeństwa;
informacje o zatrudnieniu (np. stanowisko, dział, odcinki płacowe);
informacje finansowe (np. związane z przetwarzaniem czynszu i kwalifikacjami najemców);
informacje, które uzyskujemy ze źródeł zewnętrznych (w tym w sposób opisany powyżej). 

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności właścicieli budynków / naszych klientów w tych kontekstach, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez nich Państwa danych. 

Wrażliwe dane osobowe
Część informacji, które Państwo przekazują lub które uzyskujemy ze źródeł zewnętrznych (jeśli jest to dozwolone i zgodne z obowiązującym prawem) w związku z przeprowadzaniem weryfikacji kontrahentów w odniesieniu do Państwa lub Państwa organizacji, może podlegać podkategorii „wrażliwe dane osobowe” lub podobnemu terminowi, zgodnie z określonymi przepisami prawa. Może to obejmować informacje takie jak nałożone na Państwa wyroki skazujące lub szczegóły dotyczące działalności politycznej bądź wyznania religijnego (np. w kontekście ustalenia, czy są Państwo osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne). Potrzebujemy tych informacji do sprawdzania „znajomości kontrahentów” oraz oceny ryzyka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w kontekście współpracy z Państwem/Państwa organizacją jako potencjalnym klientem lub dostawcą.

Mogą nam Państwo również przekazywać dane na temat Państwa stanu zdrowia, aby ułatwić nam wprowadzenie udogodnień umożliwiających Państwu dostęp do obiektów lub wydarzeń.

Nie wykorzystujemy wrażliwych danych osobowych do celów innych niż świadczenie zakontraktowanych Usług. 

Wnioski wyciągnięte z powyższych informacji
Możemy wyciągać wnioski z powyższych informacji, w tym z identyfikatorów osobistych, informacji sieciowych, informacji zawodowych lub związanych z zatrudnieniem oraz ogólnej lokalizacji, tworzenia treści promocyjnych, oferowania Usług i rozwoju działalności.

Informacje, które przekazują Państwo o innych osobach
Przekazując nam dane innych osób, potwierdzają Państwo, że zostali Państwo wyznaczeni do podejmowania działań w imieniu tych osób, poinformowali je Państwo o tym, kim jesteśmy oraz w jakich celach będziemy przetwarzać ich dane (jak określono w niniejszej Informacji o ochronie prywatności), oraz uzyskali Państwo niezbędne zgody na przetwarzanie Danych osobowych tych osób. Podczas pierwszego kontaktu możemy poinformować takie osoby, skąd mamy ich dane.

Jak wykorzystywane są Państwa Dane osobowe?
Otrzymujemy, zbieramy, wykorzystujemy, przetwarzamy i przechowujemy Dane osobowe w celu świadczenia naszych Usług. Obejmuje to poniższe cele:

w celu tworzenia dokumentacji konta internetowego i zarządzania nią (jeśli dotyczy);
w celu świadczenia usług online, w tym ułatwienia Państwu udziału w dowolnym forum dyskusyjnym, oraz zarządzania Witryną internetową i systemem; w celu ulepszania naszej Witryny internetowej (Witryn internetowych) oraz naszych produktów i Usług;
w celu weryfikacji kontrahentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu oceny ryzyka finansowego, kredytowego, ubezpieczeniowego albo ryzyka dla reputacji wynikającego z relacji lub potencjalnej relacji z Państwem/Państwa organizacją lub w celu prowadzenia wszelkich niezbędnych kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy;
w celu zapewnienia Państwu/Państwa organizacji wymaganych informacji, produktów lub usług oraz dokonywania fakturowania i płatności;
w celu wysyłania Państwu wiadomości związanych z obsługą, przetwarzania przesyłanych do nas wiadomości i proszenia o opinie; w celu ułatwienia Państwu udziału w wydarzeniach lub konkursach, na które się Państwo zarejestrowali/w których Państwo wezmą udział;
w celu kontaktowania się z Państwem bezpośrednio lub przez naszych agentów za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub innych wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną w sprawie ofert towarów, usług lub informacji, które mogą Państwa zainteresować (w tym informacji o towarach i usługach innych organizacji). Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z marketingu;
w celu przeprowadzania analiz zebranych przez nas Danych osobowych;
w celu weryfikacji Państwa tożsamości podczas kontaktu z nami, składania wniosku lub uzyskiwania dostępu do Państwa konta online;
w celu zapobiegania nieuczciwym, zabronionym lub nielegalnym działaniom oraz w celu egzekwowania naszych Warunków świadczenia usług; oraz
w celu spełnienia wymogów prawnych lub w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub w celu ochrony żywotnych interesów dowolnej osoby fizycznej.  

Niektóre dane mogą być zbierane za pomocą plików cookie i podobnych technik śledzenia, w tym sygnałów nawigacyjnych. Dodatkowe informacje dotyczące rodzaju plików cookie, celu i sposobu ich wykorzystywania oraz kontrolowania można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Jak udostępniane są Państwa dane osobowe?
Udostępniamy Dane osobowe wyłącznie za Państwa zgodą lub następującym kategoriom odbiorców (pod warunkiem uzyskania Państwa uprzedniej zgody, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo):

spółkom należącym do naszej grupy, podmiotom stowarzyszonym, usługodawcom zewnętrznym
o świadczącym nam usługi przetwarzania danych (na przykład w celu obsługi naszej Witryny internetowej lub innej infrastruktury IT, zapewniania jej funkcjonalności albo udzielania pomocy w zwiększaniu bezpieczeństwa w niej, wspierania prowadzonych przez nas weryfikacji kontrahentów, prowadzenia marketingu, analiz lub badań w naszym imieniu lub wspierania świadczenia usług naszym klientom w sposób ogólny lub w związku z daną relacją); 
o z którymi wspólnie przygotowujemy wydarzenia promocyjne (w celu zagwarantowania, że nie otrzymają Państwo informacji marketingu bezpośredniego o tym wydarzeniu z wielu źródeł); lub 
o spółkom należącym do naszej grupy lub podmiotom stowarzyszonym, które przetwarzają Dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub przedstawionych Państwu w chwili zbierania Państwa danych osobowych. Dalsze informacje o spółkach należących do naszej grupy, podmiotach stowarzyszonych oraz usługodawcach zewnętrznych
o , którzy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe (oraz ich lokalizacjach) można uzyskać na żądanie, kontaktując się z nami przy pomocy danych podanych w ustępie zatytułowanym Kontakt poniżej.
naszym klientom i uczestnikom przetargów, w odniesieniu do przetargów i transakcji, w których biorą Państwo udział;
naszym zewnętrznym partnerom reklamowym, marketingowym i analitycznym w celu dostarczania ukierunkowanych reklam i analiz za pomocą plików cookie innych firm lub innych narzędzi śledzących online.  Udostępnianie tych informacji podmiotom zewnętrznym może stanowić sprzedaż lub udostępnianie w celu prowadzenia ukierunkowanych reklam, zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach prawa.  Mieszkańcy stanu Kalifornia powinni zapoznać się z punktem „Prawo do ochrony danych osobowych i do prywatności” poniżej, aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z tej sprzedaży/udostępniania.
wszystkim właściwym organom porządkowym, regulacyjnym, rządowym, sądom lub innym podmiotom zewnętrznym, jeśli ujawnienie danych jest naszym zdaniem konieczne (i) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (ii) w celu skorzystania z przysługujących nam praw, ich ustalenia i ochrony lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób; oraz
faktycznemu albo potencjalnemu nabywcy (oraz jego agentom i doradcom), potencjalnym inwestorom lub profesjonalnym usługodawcom w związku z jakimkolwiek faktycznym kupnem, fuzją albo przejęciem albo propozycją kupna, fuzji albo przejęcia jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa bądź reorganizacją naszego przedsiębiorstwa, pod warunkiem że poinformujemy nabywcę o obowiązku wykorzystania Państwa Danych osobowych tylko w celach uwzględnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności;


Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych i w zależności od Państwa jurysdykcji podstawa prawna dla zbierania i wykorzystywania przez nas Danych osobowych wskazanych powyżej będzie zależeć od rodzaju Danych osobowych i określonego kontekstu ich zbierania.

Przeważnie będziemy jednak zbierać Dane osobowe od Państwa wyłącznie wtedy, (i) gdy potrzebujemy Państwa Danych osobowych w celu wykonania zwartej z Państwem umowy; (ii) gdy przetwarzanie leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie a Państwa prawa nie mają nadrzędnego charakteru; albo (iii) gdy mamy na to Państwa zgodę. W niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do zbierania Państwa danych osobowych lub możemy potrzebować tych danych, aby ochronić żywotne interesy Państwa albo innych osób.

W sytuacjach, w których przetwarzamy Państwa wrażliwe dane osobowe, robimy to (i) w kontekście sprawdzania „znajomości kontrahentów” wymaganego przez obowiązujące prawo; (ii) gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym; (iii) w oparciu o Państwa wyraźną zgodę; albo (iv) w celu określenia, wniesienia albo odparcia roszczeń prawnych.

Mogą Państwo zdecydować, że nie chcą przekazywać nam Danych osobowych. Jednak o ile nie zaznaczono inaczej, dane, o które prosimy, są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem lub Państwa organizacją oraz świadczenia Państwu lub Państwa organizacji Usług a ich niepodanie utrudni proces zawierania umowy lub świadczenie odnośnych Usług.

Jeżeli zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (albo prawnie uzasadnionym interesem jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego), interes ten polega zazwyczaj na: świadczeniu Państwu naszych usług, odpowiadaniu na Państwa zapytania, doskonaleniu naszych Witryn internetowych, podejmowaniu działań marketingowych albo wykrywaniu działań niezgodnych z prawem i zapobieganiu im.

Biorąc pod uwagę kontekst biznesowy, w którym podejmujemy przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz zabezpieczenia stosowane przez nas w celu ochrony tych danych (w tym w sposób opisany w ustępie Jak chronimy Państwa dane poniżej), Państwa prawa i wolności jako osób fizycznych nie mają charakteru nadrzędnego względem naszych prawnie uzasadnionych interesów. Możemy mieć inny prawnie uzasadniony interes i, w stosownych przypadkach, w odpowiednim momencie wyjaśnimy, na czym on polega.

W przypadku pytań lub chęci zasięgnięcia dalszych informacji na temat podstawy prawnej dla zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym Kontakt poniżej.

W jaki sposób chronimy Państwa Dane osobowe?
Stosujemy uzasadnione techniczne, administracyjne i fizyczne środki kontroli w celu ochrony Danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa właściwego dla zagrożeń wynikających z przetwarzania Państwa Danych osobowych. Dbamy o to, aby dostęp do Danych osobowych posiadały wyłącznie te osoby, którym jest on niezbędny do wykonywania ich zadań i obowiązków, oraz podmioty zewnętrzne, które świadczą nam usługi lub posiadają zgodny z prawem cel uzyskania do nich dostępu (patrz ustęp Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? powyżej). W przypadku każdego udostępnienia Danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu podejmiemy odpowiednie środki, aby zagwarantować, że dane te są wykorzystywane w sposób zgodny z niniejszą Informacją o ochronie prywatności oraz że zachowano ich bezpieczeństwo i poufność.

Przesyłanie danych za granicę
Państwa Dane osobowe mogą zostać przekazane do innego kraju i przetwarzane w innym kraju niż kraj Państwa zamieszkania. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych w tych krajach mogą różnić się od tych w kraju Państwa zamieszkania (a w niektórych przypadkach mogą być mniej rygorystyczne).

Dokładnie, serwery naszej Witryny internetowej znajdują się w Stanach Zjednoczonych, a spółki należące do naszej grupy, spółki stowarzyszone oraz usługodawcy zewnętrzni prowadzą działalność na całym świecie. Oznacza to, że po zebraniu Państwa Danych osobowych możemy przetwarzać je w każdym z powyższych krajów. Przykładowo korzystamy z zewnętrznej platformy zarządzania relacjami z klientami, która wymaga przetwarzania Danych osobowych w USA.

Podejmujemy jednak kroki, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Dalsze informacje o ochronie Państwa danych osobowych można uzyskać na żądanie, kontaktując się z nami przy pomocy danych podanych w ustępie zatytułowanym Kontakt poniżej.

Przechowywanie danych
Zatrzymujemy Dane osobowe, które zbieramy od Państwa, aby zrealizować cele opisane powyżej. Stosujemy następujące kryteria, aby określić, jak długo przechowywać Dane osobowe:
nasze relacje z Państwem oraz produkty i usługi dostarczane Państwu;
Państwa żądania odnoszące się do Państwa danych lub naszych produktów lub Usług;
wszelkie obowiązujące wymogi prawne, umowne, podatkowe lub księgowe;
wszelkie zobowiązania prawne do przechowywania danych lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (np. egzekwowania naszych umów lub sporów sądowych); oraz 
względy techniczne, wykonalność i poziom ochrony Państwa danych osobowych.

W przypadku braku trwałej prawnie uzasadnionej potrzeby biznesowej dotyczącej przetwarzania Państwa Danych osobowych usuniemy lub zanonimizujemy je lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład wskutek archiwizacji Państwa Danych osobowych w postaci kopii zapasowej), będziemy je przechowywać w bezpieczny sposób i nie będziemy ich przetwarzać do momentu, gdy usunięcie stanie się możliwe.

Firma C&W korzysta z usług dostawców/podwykonawców przetwarzania w celu zapewnienia sobie zintegrowanego wsparcia IT, administracji i infrastruktury biznesowej – lista znajduje się tutaj.

Prawo do ochrony danych osobowych i do prywatności
W zależności od kraju/regionu, w którym Państwo mieszkają, mogą mieć Państwo możliwość skorzystania z określonych uprawnień w odniesieniu do swoich Danych osobowych:

Mogą mieć Państwo prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich ujawnienia, poprawienia, aktualizacji lub usunięcia.
Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych osobowych, zażądać od nas ograniczenia ich przetwarzania albo przeniesienia ich do innego podmiotu.
Mogą mieć Państwo prawo do rezygnacji z otrzymywania od nas informacji marketingowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” albo „Zrezygnuj” umieszczony w przesłanej przez nas wiadomości e-mail albo pisząc do nas na adres web.manager@cushwake.com; mogą mieć Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie tych danych osobowych mające podstawę prawną inną niż zgoda.
Mogą mieć Państwo prawo do wniesienia do organu ochrony danych osobowych skargi dotyczącej zbierania i wykorzystywania swoich Danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym organem ochrony danych osobowych.
Mogą mieć Państwo prawo do zażądania ujawnienia swoich Danych osobowych, które sprzedaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy; oraz
Mogą mieć Państwo prawo do niepodlegania dyskryminacji za skorzystanie z przysługujących Państwu praw.

Mieszkańcom Kalifornii w USA mogą przysługiwać dodatkowo następujące prawa:
Prawo do otrzymania powiadomienia dotyczącego kategorii zbieranych danych (zob. „Jakie informacje są otrzymywane?”), celów ich zbierania i wykorzystywania (zob. „Jak wykorzystywane są Państwa dane osobowe?”), tego, czy Dane osobowe są sprzedawane lub przekazywane innemu podmiotowi, oraz czasu, przez jaki zamierzamy przechowywać poszczególne kategorie danych, ewentualnie – jeśli to niemożliwe – kryteriów wykorzystywanych do określenia tego okresu (zob. „Zatrzymywanie danych”).
Prawo do niewyrażenia zgody na sprzedaż lub udostępnienie swoich Danych osobowych innym podmiotom (chodzi o niewyrażenie zgody na przekazywanie Danych osobowych podmiotom zewnętrznym za wynagrodzeniem lub w celach związanych z reklamą kontekstową). Mogą Państwo zrezygnować z używania plików cookie na naszej stronie, klikając przycisk „Nie sprzedawaj i nie udostępniaj moich Danych osobowych”, również na naszej stronie głównej i przy ustawianiu swoich preferencji.
Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych. C&W nie wykorzystuje wrażliwych danych osobowych do celów innych niż świadczenie zakontraktowanych usług oraz do realizacji prawnie dozwolonych celów biznesowych, w związku z czym nie udziela tego prawa i nie ma w tym zakresie żadnych zobowiązań.

Jak skorzystać z prawa do ochrony danych osobowych i do prywatności
W przypadku chęci złożenia wniosku prosimy o zapoznanie się z określonymi informacjami regionalnymi poniżej.

W przypadku USA i Kanady prosimy o kontakt pod adresem: privacynorthamerica@cushwake.com 
W przypadku Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki prosimy o kontakt pod adresem: privacyemea@cushwake.com
W przypadku Ameryki Południowej prosimy o kontakt pod adresem: DPO.Brasil@cushwake.com
W przypadku Azji, Pacyfiku, Australii i Nowej Zelandii prosimy o kontakt pod adresem: privacyapac@cushwake.com
W przypadku Wielkich Chin prosimy o kontakt pod adresem: GChina.Privacy@cushwake.com

Mieszkańcy stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych mogą też zażądać dostępu do swych danych, poprawienia ich lub usunięcia, dzwoniąc pod bezpłatny numer (+1-844-339-8836) lub wypełniając i przesyłając odpowiedni formularz online na naszym internetowym portalu, do którego link znajduje się poniżej. Wniosek można złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem stosownie umocowanego przedstawiciela. Jeśli zdecydują się Państwo na złożenie wniosku za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, będzie musiał wypełnić Formularz upoważnienia przedstawiciela.

Chcę uzyskać dostęp do moich danych

Proszę usunąć moje dane

W jaki sposób reagujemy na wniosek o skorzystanie z Prawa do ochrony danych osobowych i do prywatności
Udzielamy odpowiedzi na każdy wniosek otrzymany od osób, które chcą skorzystać z prawa do ochrony danych osobowych i do prywatności zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych i prywatności. 

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiadać na żądania,  godnie z obowiązującymi przepisami prawa. Potwierdzamy otrzymanie każdego nadesłanego żądania. W przypadku mieszkańców stanu Kalifornia najpierw w ciągu 10 dni roboczych potwierdzamy otrzymanie żądania, a następnie w ciągu 45 dni kalendarzowych od otrzymania żądania udzielamy merytorycznej odpowiedzi. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu (do 90 dni lub w dozwolonych ramach czasowych), poinformujemy Państwa na piśmie o przyczynie i okresie przedłużenia. Możemy wymagać od Państwa podania dodatkowych informacji w celu ukończenia procesu weryfikacji lub udzielenia odpowiedzi na nadesłane żądanie. W zależności od żądania możemy wymagać podania co najmniej dwóch rodzajów Danych osobowych, które już posiadamy, np. adresu e-mail i dowodu adresu zamieszkania. Będziemy wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu weryfikacji Państwa tożsamości i udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie (o ile będziemy do tego zobowiązani). Po rozpatrzeniu żądania usuniemy informacje przekazane w celu weryfikacji Państwa tożsamości, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do zachowania ich przez dłuższych okres. Wszelkie przechowywane przez nas informacje są odpowiednio chronione zgodnie z naszymi ogólnymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa informacji. Mogą istnieć wnioski, których nie jesteśmy w stanie zrealizować. Możemy na przykład odrzucić wniosek 
gdy jest to wymagane przez prawo, 
gdy nie jesteśmy w stanie zweryfikować Państwa tożsamości, 
gdy realizacja Państwa żądania kolidowałaby z prawami innych osób lub gdy jest to konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Nie jest to wyczerpująca lista i zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Państwa wniosku w innych okolicznościach. Jeśli odmówimy realizacji Państwa wniosku, wyjaśnimy powody odmowy.

Łącza do innych witryn internetowych
Możemy udostępniać łącza do witryn internetowych, które nie są własnością, nie są obsługiwane ani w inny sposób nie są powiązane z C&W. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za to, co podmioty zewnętrzne robią w związku ze swoimi witrynami internetowymi lub usługami online, ani za sposób, w jaki przetwarzają Państwa Dane osobowe. W szczególności, o ile wyraźnie nie zaznaczono, nie jesteśmy agentami ani reklamodawcami tych witryn internetowych; nie jesteśmy również upoważnieni do składania w ich imieniu oświadczeń. Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z praktykami dotyczącymi prywatności stosowanymi w tych innych witrynach internetowych i w usługach internetowych.

Hasła
Aby świadczyć Państwu bardziej spersonalizowane usługi, możemy poprosić Państwa o ustanowienie jednego lub więcej haseł dostępu do pewnych usług lub części naszej Witryny internetowej. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za kontrolę i wykorzystanie każdego stworzonego przez Państwa hasła i zalecamy, aby nie używali Państwo ponownie starego hasła i tworzyli silne hasła.

Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności
Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Informacji o ochronie prywatności w odpowiedzi na zachodzące zmiany przepisów prawa, rozwój technologiczny lub rozwój działalności bądź w celu przestrzegania obowiązujących nas wymogów prawnych. W przypadku aktualizacji naszej Informacji o ochronie prywatności podejmiemy środki odpowiednie dla stopnia ważności wprowadzonych zmian, aby Państwa o niej poinformować. Powiadomimy o wszelkich zmianach w Informacji o ochronie prywatności, które w istotny sposób zmienią Państwa prawa, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.
Mogą Państwo zobaczyć, kiedy niniejsza Informacja o ochronie prywatności była ostatnio aktualizowana, sprawdzając datę wyświetlaną na górze niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Kontakt
Jeżeli otrzymali Państwo wiadomości e-mail od Cushman & Wakefield, których nie chcą Państwo więcej otrzymywać, prosimy o kontakt pod adresem web.manager@cushwake.com
W przypadku jakichkolwiek pytań albo wątpliwości dotyczących wykorzystania Państwa Danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: 

Chief Privacy Office
Legal, Risk and Compliance
1290 Avenue of the Americas
New York
NY 10104-6178
United States

Mogą Państwo również skontaktować się z nami w następujący sposób:
W przypadku USA i Kanady prosimy o kontakt pod adresem:
privacynorthamerica@cushwake.com
W przypadku Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki prosimy o kontakt pod adresem:
privacyemea@cushwake.com (mieszkańcy Niemiec mogą również skontaktować się z naszym niemieckim Inspektorem ochrony danych, Datenschutz-Cushman@he-c.de ) 
W przypadku Ameryki Południowej prosimy o kontakt pod adresem:
DPO.Brasil@cushwake.com
W przypadku Azji, Pacyfiku, Australii i Nowej Zelandii prosimy o kontakt pod adresem:
privacyapac@cushwake.com
W przypadku Wielkich Chin prosimy o kontakt pod adresem:
GChina.Privacy@cushwake.com


With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS