CONTACT US
Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Vyhlásenie O Ochrane Osobných Údajov Poskytnutých Pre Personálne Účely

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV

Aktualizácia:2023
Predchádzajúca verzia: Máj 2018

Spoločnosť Cushman & Wakefield (ďalej len „C&W“, „my“, „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch) rešpektuje práva jednotlivcov na súkromie a zaväzuje sa zaobchádzať s osobnými údajmi zodpovedne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „oznámenie o ochrane osobných údajov“), pretože stanovuje, ako zhromažďujeme, používame, uchovávame, zdieľame a odstraňujeme osobné údaje, ktoré dostaneme, keď sa u nás uchádzate o prácu alebo inú úlohu, a práva, ktoré máte v súvislosti s týmito informáciami. Termín „uchádzači“ sa v tomto oznámení o ochrane osobných údajov používa na to, aby označoval každého, kto sa uchádza o zamestnanie alebo kto sa inak usiluje o prácu u nás alebo pre nás (či už trvalo alebo nie). 

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v spodnej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Kategórie osobných údajov, ktoré dostávame, keď sa uchádzate o zamestnanie

Môžete navštíviť časť venovanú náboru na našej internetovej stránke (ďalej len „internetová stránka“) a vyhľadať pracovné pozície bez poskytnutia osobných údajov. Keď navštívite naše internetové stránky, môžeme z vášho zariadenia automaticky získavať určité informácie. Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré sa vo všeobecnosti vzťahuje na používanie našich internetových stránok vrátane časti náboru na internetových stránkach. 

Upozorňujeme tiež, že používanie našich internetových stránok sa riadi našimi zmluvnými podmienkami.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžete poskytnúť priamo vy alebo ich môžeme získať automaticky alebo od tretích strán, napr. z referencií, od predchádzajúcich zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií alebo iných zdrojov údajov.

Ak to povoľujú príslušné zákony a v súlade s nimi, typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a používame, môžu zahŕňať:

 • identifikačné údaje a kontaktné údaje – vrátane vášho mena, adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a iných kontaktných údajov, pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, rodinného stavu, statusu veterána, dátumu narodenia, národnosti, národných identifikátorov (napr. občiansky preukaz/pas, číslo (čísla) sociálneho zabezpečenia, fyzické vlastnosti alebo popis a iné osobné a online identifikátory,
 • históriu zamestnania – napríklad predchádzajúcich zamestnávateľov a názvy pracovných funkcií/pracovných pozícií,
 • základné informácie – ako sú akademické/odborné kvalifikácie, kvalifikácie v zamestnaní, vzdelanie, podrobnosti uvedené vo vašom životopise (ktoré môžu obsahovať podrobnosti o všetkých členstvách alebo záujmoch predstavujúcich citlivé osobné údaje), prepisy a odporúčania zo zamestnaní,
 • údaje vašich uvedených odporúčajúcich osôb (vrátane ich mena, kontaktných údajov, zamestnávateľa a pracovnej úlohy),
 • údaje o vašom pobyte, občianstve, stave víz, stave pracovného povolenia a vojenskom stave,
 • predchádzajúce žiadosti/pozície (informácie týkajúce sa predchádzajúcich žiadostí, ktoré ste predložili skupine C&W a/alebo predchádzajúcej histórie zamestnania v skupine C&W),
 • informácie v žiadosti o zamestnanie (napríklad pozície, o ktoré sa uchádzate, vašu žiadosť o prácu a súvisiacu dokumentáciu/komunikáciu, sprievodné listy, informácie z rozhovorov a záznamy telefonátov, žiadosti o náhradu/výhody a informácie o premiestnení),
 • zdravotné údaje, fyzické obmedzenia a potrebné špeciálne ubytovanie,
 • dohľad pomocou priemyselných kamier/vstupu do budovy – upozorňujeme, že na účely návštevy v priestoroch spoločnosti C&W (napr. na účely pohovoru) môžeme zaviesť dohľad pomocou priemyselných kamier a/alebo vstupu do budovy (ktoré zahŕňajú spracúvanie záznamov z priemyselnej kamery a/alebo iné osobné údaje, ako je meno návštevníka a čas vstupu do budovy) na účely bezpečnosti a presadzovania práva, na vytvorenie, uplatnenie alebo obranu našich zákonných práv a/alebo na ochranu životne dôležitých záujmov akejkoľvek osoby, 
 • informácie potrebné na to, aby sme dodržali právne predpisy, a to aj na pokyn orgánov činných v trestnom konaní alebo na základe súdnych príkazov,
 • ďalšie informácie spojené s vyššie uvedenými osobnými údajmi alebo informácie, ktoré dobrovoľne poskytnete v priebehu procesu, a to aj prostredníctvom hodnotiacich centier/cvičení a pohovorov. 

   

  Získame váš výslovný súhlas na spracúvanie akýchkoľvek uvedených osobných údajov, ak to vyžadujú právne predpisy.

  Za určitých okolností, v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a v súlade s nimi, na základe dobrovoľného zverejnenia budeme musieť zhromažďovať alebo vás požiadať o niektoré vyššie uvedené osobné údaje, ktoré patria do podkategórie „Citlivé osobné údaje“ alebo podobne, ako je uvedené v niektorých zákonoch. Zhromažďujeme citlivé osobné údaje, ak je to potrebné na splnenie legitímneho účelu súvisiaceho s náborom, takéto informácie však nepoužívame na odvodzovanie charakteristík o vás. Môžeme zhromažďovať napríklad údaje o vašom rasovom/etnickom pôvode, pohlaví a postihnutí na účely monitorovania rovnakých príležitostí, dodržiavania antidiskriminačných alebo iných zákonov a za účelom povinnosti nahlasovania vláde (akékoľvek nami vytvorené hlásenia v tomto kontexte vás nebudú priamo identifikovať, pokiaľ to od nás nebude vyžadovať zákon); alebo údaje o vašom fyzickom alebo duševnom stave na posúdenie vašej pripravenosti na náborový proces alebo vo fáze ponuky práce na účely vykonania akýchkoľvek potrebných úprav príslušnej pracovnej pozície. Počas procesu náboru môžete poskytnúť dobrovoľne ďalšie citlivé osobné údaje. 

  V súčasnosti nezhromažďujeme biometrické údaje.

  Osobné údaje získané z iných zdrojov a prevádzka talentového fondu

  Môžeme zhromažďovať osobné údaje inak než priamo od vás, napríklad:

 1. informácie poskytované náborovými agentúrami alebo agentúrami pre vyhľadávanie,
 2. odporúčania poskytnuté odporúčajúcimi osobami,
 3. ďalšie informácie poskytnuté alebo potvrdené akademickými inštitúciami a poskytovateľmi školení alebo certifikácie,
 4. údaje z trestného registra získané prostredníctvom kontroly registra trestov (v krajinách, kde sú takéto kontroly povolené platnými právnymi predpismi a kde sa vykonávajú), 
 5. informácie poskytované agentúrami na osobnú previerku a inými držiteľmi externých databáz (napríklad úverové referenčné agentúry a registre profesionálnych/iných sankcií), 
 6. informácie získané z verejne dostupných zdrojov vrátane akýchkoľvek profesionálnych platforiem sociálnych médií, ktoré používate, alebo iných príslušných informácií dostupných online,
 7. od iných spoločností skupiny C&W na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.
 8.  

  (V každom prípade, ak je to prípustné a v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa získania vášho súhlasu a v prípade kontroly v registri trestov, použitie agentúr na osobnú previerku a získavanie informácií z verejne dostupných zdrojov, kde je to odôvodnené odkazom na pracovnú pozíciu, budú vám poskytnuté ďalšie informácie pred uskutočnením takýchto kontrol.) 

  Neúspešné žiadosti

  Ak je vaša žiadosť neúspešná, pridáme vaše osobné údaje do nášho talentového fondu na účely vytvorenia profilu o vás. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme kombinovať s informáciami získanými od tretích strán vrátane verejne dostupných zdrojov na tieto účely (napr. verejne dostupné platformy, na ktorých zverejníte profesionálny profil). 

  Tieto informácie o profile si ponecháme na určitý čas (ako je uvedené nižšie v časti 6) s cieľom identifikovať pracovné príležitosti, ktoré pre vás môžu byť priebežne vhodné, a za účelom kontaktovať vás o takýchto príležitostiach (a zabezpečiť, aby sme vás nekontaktovali znovu vo vzťahu k rovnakými alebo podobnými úlohami). Môžete kedykoľvek odvolať súhlas so svojím zaradením do talentového fondu, a to tak, že napíšete na e-mailovú adresu v časti 9 nižšie. Ak to vyžadujú právne predpisy, získame váš súhlas predtým, než vaše osobné údaje zahrnieme do talentového fondu.

  Úspešné žiadosti

  Ak budete prijatí na pracovnú pozíciu v spoločnosti C&W, informácie získané počas procesu náboru budú tiež použité na pomoc pri procese pri nástupe do zamestnania (vrátane vytvorenia prístupu do systémov a prípravy na zavedenie) a budú súčasťou vášho priebežného záznamu člena personálu (ak je to relevantné pre prebiehajúci pracovný pomer) podľa nášho interného oznámenia o ochrane osobných údajov zamestnanca.

  Účely spracovania osobných údajov

  Osobné údaje zhromažďujeme a používame na naše obchodné účely, medzi ktoré okrem iného patrí:

 • riadenie a zlepšovanie našich procesov náboru a zamestnávania,
 • hodnotenie vašich zručností, kvalifikácií a skúseností pre konkrétnu pracovnú pozíciu a komunikácia s vami o vašej žiadosti,
 • organizovanie pohovorov a testov, overenie vašich údajov a v prípade potreby vykonávanie referenčných kontrol alebo osobných previerok,
 • na prevádzkové účely, ako je udržiavanie a zlepšovanie našich obchodných prevádzok, technológií a bezpečnosti,
 • dodržiavanie povinnosti nahlasovania požadovaných vládou,
 • dodržiavanie platných právnych predpisov, nariadení, právnych procesov alebo vymáhateľných vládnych požiadaviek podľa potreby, napríklad odhaľovaním a ochranou pred bezpečnostnými incidentmi, podvodmi a nezákonnou činnosťou.

   

Kategórie tretích strán, ktorým môžeme poskytovať osobné údaje

Vaše osobné údaje neposkytujeme ani nezverejňujeme s výnimkou obmedzených okolností opísaných nižšie.  Keď tretej strane umožníme prístup k osobným údajom, očakávame, že vaše osobné údaje použije alebo zverejní iba spôsobom, ktorý je v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov pri zachovaní bezpečnosti a dôvernosti informácií.

S vaším súhlasom

Nepredávame ani neposkytujeme vaše osobné údaje, ani nebudeme predávať ani poskytovať vaše osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu. Môžete súhlasiť alebo nám nariadiť, aby sme vaše osobné údaje poskytli iným osobám s cieľom splniť služby, o ktoré žiadate, alebo ako súčasť náborového procesu.

Prenosy do iných spoločností skupiny

Vaše osobné informácie poskytujeme ostatným členom skupiny C&W na spracúvanie v súlade s účelmi uvedenými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. 

Prenosy predajcom a iným osobám v našom mene

Osobné údaje môžeme sprístupniť našim zamestnancom, dodávateľom, konzultantom a iným stranám, ktoré takéto informácie vyžadujú, aby nám pomohli pri vytváraní a riadení aspektov nášho vzťahu s vami. Vaše osobné údaje môžeme tiež poskytovať poskytovateľom služieb alebo iným stranám spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami o používaní a zverejňovaní tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Patria sem náborové agentúry alebo agentúry na vyhľadávanie vedúcich pracovníkov, poskytovateľov osobných alebo iných previerok a príslušné miestne agentúry na kontrolu registrov trestov (ak je to relevantné) a poskytovatelia IT služieb.

Dodržiavanie našich zákonných povinností alebo predchádzanie škodám

Budeme uchovávať alebo zverejňovať údaje o vás, ak je to potrebné na dodržiavanie právnych predpisov, nariadenia alebo zmluvy, na riešenie súdneho príkazu, správneho alebo súdneho procesu, okrem iného vrátane predvolania, štátneho auditu alebo príkazu na prehliadku, na riešenie zákonných požiadaviek verejných orgánov (daňový úrad, imigračný úrad, úrad pre ochranu zdravia a bezpečnosť, obchodný register, úrad národnej bezpečnosti alebo orgány činné v trestnom konaní); na komunikáciu s príslušnými regulačnými orgánmi, ak vám spoločnosť C&W navrhne poskytnúť regulované školenie ako súčasť potenciálnej pracovnej pozície; a podľa potreby vytvoriť, vykonávať alebo brániť sa pred potenciálnymi, hroziacimi alebo skutočnými právnymi nárokmi. Osobné údaje môžeme tiež zverejniť, ak je to potrebné na zabránenie, odhalenie alebo vyšetrenie nezákonnej činnosti, podvodu, zneužitia, porušenia našich zmluvných podmienok alebo hrozby pre bezpečnosť našich služieb alebo fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby.

 

 1. Fyzické osoby v Európskom hospodárskom priestore a Spojenom kráľovstve: Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

  Uchádzači v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Spojeného kráľovstva majú určité práva podľa nariadenia GDPR a iných platných právnych predpisov o ochrane údajov v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Patrí sem právo:

 2. požiadať o prístup, opravu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek podať takúto žiadosť.
 3. obmedziť alebo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov. Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov za určitých okolností alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou osobnou situáciou.
 4. na prenosnosť. Vždy, keď spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, máte právo na prenos kópie vašich osobných údajov vám alebo inej strany v použiteľnom elektronickom formáte. Platí to pre osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
 5. podať sťažnosť miestnemu úradu na ochranu údajov alebo regulačnému orgánu týkajúcu sa nášho zhromažďovania a používania vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu na ochranu údajov. 
 6.  

  Ako si môžete uplatniť svoje práva

  Ak si chcete uplatniť niektoré zo svojich práv uvedených vyššie alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov, použite kontaktné údaje v spodnej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Odpovieme na všetky žiadosti, ktoré dostaneme od fyzických osôb, ktoré si chcú uplatniť svoje práva na ochranu údajov v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. V niektorých prípadoch nebudeme môcť vyhovieť vašej žiadosti. Upozorňujeme, že vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli ďalšie informácie na potvrdenie vašej totožnosti a zaistenie, že máte právo na prístup k príslušným osobným údajom.

  V závislosti od krajiny vášho bydliska môžete svoje otázky alebo obavy týkajúce sa osobných údajov adresovať aj miestnemu úradu na ochranu údajov.

  Náš právny základ pre spracovanie osobných údajov

  Vaše osobné údaje spracúvame iba vtedy, ak na to máme právny základ a na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • dodržiavania našich zákonných povinností vrátane príslušných zákonov a nariadení o prisťahovalectve a/alebo zamestnanosti, 
 • prijatia opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami, keď budete považovaní za zamestnanca, 
 • ochrana práv a záujmov skupiny C&W, našich zamestnancov, uchádzačov a iných osôb, podľa požiadaviek a povolení podľa platných zákonov,
 • s vašim dobrovoľným súhlasom,
 • splnenia našich legitímnych záujmov, napríklad vrátane výkonu procesov náboru, riadenia uchádzačov, riešenia žiadostí verejných, štátnych, súdnych alebo iných regulačných orgánov a riešenia žiadostí a inej komunikácie s verejnými, štátnymi, súdnymi alebo inými regulačnými orgánmi a ochrany našich práv, majetku alebo bezpečnosti a práv uchádzačov o zamestnanie.

   

  Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania, ktoré sme vykonali pred odvolaním súhlasu, ani nebude mať vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov vykonávaných na základe iných zákonných dôvodov spracúvania ako súhlas.

  Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť nám osobné údaje. Ak však zákon vyžaduje zhromažďovanie osobných údajov o vás, vaše neposkytnutie týchto informácií môže zabrániť alebo oddialiť plnenie našich zákonných povinností a môže mať vplyv na našu schopnosť zamestnať vás.

  Medzinárodné prenosy údajov

  Vaše osobné údaje sa môžu preniesť do zahraničia, a to aj z EHP do krajiny mimo EHP, na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Tieto krajiny môžu mať zákony o ochrane údajov, ktoré sa líšia od zákonov vašej krajiny (a v niektorých prípadoch nemusia poskytovať dostatočnú úroveň ochrany).

  Konkrétne, servery pre naše internetové stránky sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických a spoločnosti našej skupiny a poskytovatelia služieb tretích strán pôsobia na celom svete. To znamená, že keď získavame vaše osobné údaje, môžeme ich spracúvať v ktorejkoľvek z týchto krajín. Používame napríklad náborovú platformu, ktorá zahŕňa spracúvanie osobných údajov o prijímaní do zamestnania v USA.

  Spoločnosť C&W zavádza bezpečnostné opatrenia potrebné na dodržiavanie nariadenia GDPR (pozri časť 5 „Zabezpečenie vašich osobných údajov“) a pomocou kontaktných údajov v spodnej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov môžete kedykoľvek požiadať o ďalšie informácie o konkrétnych bezpečnostných opatreniach. 

  Zabezpečenie vašich osobných údajov

  Uskutočňujeme kroky na ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Patrí sem zavedenie vhodných bezpečnostných opatrení až po štandardné zmluvné doložky Európskej komisie (podľa Článku 46.2 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov) pre prenosy osobných údajov cez medzinárodné hranice. 

  V súvislosti s určitými dojednaniami s našimi poskytovateľmi služieb tretích strán sa navyše spoliehame na vyhodnotenia rizika prenosu (TRA) (podľa Článku 45 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

  Zavádzame primerané technické, administratívne a fyzické kontroly na ochranu osobných údajov v rámci našej kontroly pred ich stratou a neoprávnenou zmenou alebo zverejnením. Kontroly prístupu založené na pracovnej pozícii používame na obmedzenie prístupu k vašim osobným údajom na základe prísnych potrieb informovanosti v súlade s účelmi, na ktoré sme takéto informácie získali. Na ochranu pred neoprávneným prístupom do našej siete používame vhodné systémy na detekciu malvéru a narušenia a máme pripravený plán riešenia incidentov na rýchlu reakciu v prípade akéhokoľvek podozrenia na únik alebo porušenie osobných údajov. Napriek nášmu úsiliu nie je žiadna internetová stránka ani internetový prenos úplne bezpečný, preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ktoré uchovávame alebo ktoré ste nám poslali. Mali by ste tiež prijať primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

  Obdobia uchovávania údajov

  Osobné údaje budú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi a tak dlho, ako je potrebné na vykonanie účelov popísaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo sa inak požaduje v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

  Na určenie času uchovávania osobných údajov používame nasledujúce kritériá:

  • náš vzťah s vami, produkty a služby, ktoré vám poskytujeme,
  • vaše požiadavky týkajúce sa vašich údajov alebo našich produktov alebo služieb,
  • akékoľvek zákonné povinnosti uchovávania údajov alebo naše vlastné zákonné účely (napr. presadzovanie našich zmlúv alebo súdnych sporov),
  • odporúčania a právne požiadavky v oblasti práce a zamestnania a
  • technické hľadiská, uskutočniteľnosť a úroveň ochrany vašich osobných údajov.

  Ak je vaša žiadosť neúspešná a neodvoláte svoj súhlas so zahrnutím svojich osobných údajov do nášho fondu talentov, vaše informácie o profile budeme uchovávať 12 mesiacov od dátumu odoslania vašej žiadosti (alebo najnovšej aktualizácie vašich údajov, ktorú poskytnete). Pred vymazaním informácií vo vašom profile vám môžeme poslať pripomienku, aby sme vám poskytli možnosť uchovávať vaše osobné údaje v našom fonde talentov po uvedenom období. V prípade vášho súhlasu budeme uchovávať vaše osobné údaje po dobu ďalších 12 mesiacov. V prípade, že to vyžadujú príslušné právne predpisy v konkrétnej krajine získame váš výslovný súhlas s vložením vašich údajov do fondu talentov.

  Ak vykonávame previerku na určité pozície (ak to bude možné a v súlade s platnými právnymi predpismi), zničíme informácie získané preverovaním čo najskôr alebo v každom prípade do 6 mesiacov (uchovávame len záznamy o výsledku). 

  Vo všeobecnosti nebudeme mať záznamy o náboroch nad rámec zákonného obdobia, v ktorom možno uplatniť nárok vyplývajúci z procesu náboru, pokiaľ neexistuje jasný obchodný dôvod na presiahnutie tohto obdobia.

   

  Práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii

  Podľa kalifornského zákona o ochrane osobných údajov spotrebiteľov z roku 2018 (ďalej len „CCPA“) a kalifornského zákona o ochrane osobných údajov z roku 2020 (ďalej len „CPRA“) obyvatelia Kalifornie majú právo:

  • Transparentnosť. Od spoločností, ktoré zhromažďujú osobné údaje podľa vyššie uvedených právnych predpisov, sa vyžaduje, aby vám poskytli oznámenie týkajúce sa kategórií osobných údajov, ktoré sa majú zhromažďovať alebo používať, o účeloch, na ktoré sa kategórie osobných údajov zhromažďujú alebo používajú, o tom, či sa tieto údaje predávajú alebo poskytujú, a o dĺžke, ktorú máme v úmysle uchovávať každú kategóriu osobných údajov, alebo ak to nie je možné, okrem iného o kritériách použitých na určenie tohto obdobia.
  • Zrušiť predaj alebo poskytovanie osobných údajov. Hoci obyvatelia Kalifornie majú právo odmietnuť prenos osobných údajov tretím stranám za cennú protihodnotu alebo na účely krížovej behaviorálnej reklamy, spoločnosť C&W vaše osobné údaje nepredáva ani neposkytuje.
  • Získať prístup ku kategóriám a konkrétnym častiam osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, kategóriám zdrojov, z ktorých sa osobné údaje zhromažďujú, obchodnému účelu na zhromažďovanie osobných údajov a kategóriám tretích strán, ktorým spoločnosť C&W osobné údaje poskytuje.
  • Obmedziť používanie a zverejňovanie citlivých osobných údajov.
  • Opraviť nepresné alebo zastarané osobné údaje, ktoré spoločnosť C&W môže uchovávať.
  • Za určitých okolností odstrániť osobné údaje.
  • Nediskriminovať na základe vášho uplatnenia akýchkoľvek práv, ktoré poskytuje CCPA a CPRA.

  Ak chcete požiadať o prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese privacynorthamerica@cushwake.com alebo zavolajte na toto bezplatné číslo: +1-844-339-8836. Prípadne môžete vyplniť a odoslať príslušný online formulár žiadosti na našom online portáli podávania žiadostí pomocou nasledujúcich odkazov:

  Získať prístup k mojim údajom

  Odstrániť moje údaje

  Vo svojej žiadosti uveďte, ku ktorým osobným údajom chcete získať prístup, opraviť ich alebo ich odstrániť.

  Najprv potvrdíme prijatie vašej žiadosti do 10 pracovných dní a poskytneme vecnú odpoveď do 45 kalendárnych dní od jej prijatia. Ak budeme potrebovať viac času (najviac 90 dní alebo povolený časový rámec), budeme vás písomne informovať o dôvode a predĺžení lehoty.

  Overiteľnú žiadosť spotrebiteľa týkajúcu sa vašich osobných údajov môžete podať iba vy alebo oprávnený zástupca. Aby sme mohli odpovedať na vaše žiadosti, musíme overiť vašu totožnosť.

  • Ako vydať zástupcovi oprávnenie. Môžete určiť oprávneného zástupcu, ktorý vo vašom mene predloží vašu overenú žiadosť spotrebiteľa, iba v tom prípade, ak ste vyplnili autorizačný formulár zástupcu a podnikli ste kroky na overenie vašej totožnosti priamo u nás.
  • Ako overujeme vašu žiadosť. Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vašou žiadosťou použijeme iba na overenie vašej totožnosti alebo oprávnenia vášho oprávneného zástupcu podať žiadosť. V závislosti od žiadosti môže byť potrebné, aby ste odoslali alebo potvrdili žiadosť z vášho pracovného e-mailu alebo iného účtu alebo poskytli aspoň dva osobné údaje, ktoré už máme k dispozícii vrátane vašej kontaktnej osoby pre prípad núdze alebo posledných štyroch číslic vášho čísla sociálneho poistenia. Vašu žiadosť overíme porovnaním vami poskytnutých údajov s údajmi, ktoré už máme k dispozícii, aby sme minimalizovali riziko podvodu.

    

  Zmeny tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov

  Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme upraviť alebo aktualizovať, aby sme zohľadnili zmeny v zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov alebo v dôsledku aktualizácií platných právnych predpisov. Ak vykonáme podstatnú zmenu tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov, budeme vás o tejto zmene podľa potreby informovať. Administratívne zmeny môžeme uviesť aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ v hornej časti tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

   

  Kontaktné údaje

Uvítame otázky týkajúce sa ochrany údajov a súkromia. Akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov pošlite na adresu: 

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS