CONTACT US
Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Oświadczenie o ochronie prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KANDYDATA

Ostatnia aktualizacja:2023
Poprzednia wersja: maj 2018 r.

Firma Cushman & Wakefield („C&W”, „my” lub „nas”) szanuje prawo do prywatności osób fizycznych i zobowiązuje się do traktowania danych osobowych w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Istotne jest, aby w całości i uważnie przeczytać niniejszą informację o ochronie prywatności („Informacja o ochronie prywatności”), ponieważ określa ona, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, zatrzymujemy, udostępniamy i usuwamy Państwa dane osobowe, które otrzymujemy, gdy ubiegają się Państwo o pracę lub inne stanowisko w naszej firmie, a także określa Państwa prawa związane z tymi danymi. Określenie „kandydaci” stosowane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności odnosi się do wszystkich osób ubiegających się o stanowisko lub możliwość pracy dla nas w inny sposób (niezależnie od tego, czy jako pracownicy stali czy tymczasowi). 

W przypadku uwag lub pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na dole niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Kategorie danych osobowych, które otrzymujemy, gdy ubiegają się Państwo o pracę

Mogą Państwo odwiedzić sekcję poświęconą rekrutacji w naszej witrynie internetowej („Witryna internetowa”) i szukać ofert pracy bez podawania danych osobowych. Jednak kiedy odwiedzają Państwo naszą Witrynę internetową, automatycznie zbieramy określone informacje z Państwa urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności , która obowiązuje w przypadku korzystania z naszej Witryny internetowej ogólnie, w tym w przypadku korzystania z sekcji poświęconej rekrutacji. 

Należy również pamiętać, że korzystanie z naszej Witryny internetowej podlega naszym Warunkom korzystania.

Zbierane przez nas Dane osobowe mogą być przekazywane bezpośrednio przez Państwa lub możemy pozyskiwać Dane osobowe automatycznie bądź  od osób trzecich, takich jak podmioty udzielające referencji, wcześniejsi pracodawcy, instytucje edukacyjne lub inne źródła danych.

Jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo i zgodnie z nim, rodzaje Danych osobowych, które zbieramy i wykorzystujemy, mogą obejmować:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe – w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje kontaktowe, płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, orientacja seksualna, stan cywilny, status weterana, data urodzenia, narodowość, identyfikatory krajowe (takie jak krajowy numer identyfikacyjny/numer paszportu, numer ubezpieczenia społecznego), cechy fizyczne lub opis oraz inne identyfikatory osobiste i internetowe;
 • historia zatrudnienia – w tym wcześniejszych pracodawców i stanowiska/funkcje;
 • dodatkowe informacje – w tym kwalifikacje zawodowe/naukowe, uprawnienia zawodowe, wykształcenie, informacje zawarte w CV/życiorysie (które mogą zawierać informacje o członkostwie w organizacjach lub zainteresowania, czyli wrażliwe dane osobowe), rejestry i referencje od pracodawców;
 • informacje dotyczące osób udzielających referencji (w tym ich imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwa pracodawcy i stanowisko);
 • szczegółowe informacje dotyczące miejsca zamieszkania, obywatelstwa, statusu wizy, statusu pozwolenia na pracę i stosunku do służby wojskowej;
 • wcześniejsze podania o pracę/stanowiska (dane dotyczące wcześniejszych podań o pracę składanych do Grupy C&W lub wcześniejszej historii zatrudnienia w Grupie C&W);
 • informacje zawarte w podaniu o pracę – takie jak stanowiska, o które się Państwo ubiegają, podanie o pracę oraz powiązane dokumenty/wiadomości, listy motywacyjne, informacje z rozmów kwalifikacyjnych i telefonicznych rozmów przesiewowych związanych z rekrutacją, wnioski o odszkodowanie/świadczenia dodatkowe, informacje o przeniesieniu;
 • informacje na temat zdrowia, ograniczeń fizycznych i wymaganych specjalnych udogodnień;
 • nagrania z kamer przemysłowych/systemów kontroli dostępu do budynku – prosimy pamiętać, że w przypadku każdej wizyty na terenie obiektu C&W (np. w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) możemy stosować kamery przemysłowe lub wdrażać mechanizmy kontroli dostępu do budynku (które obejmują przetwarzanie obrazów z kamer przemysłowych lub innych Danych osobowych, takich jak imię i nazwisko osoby odwiedzającej oraz czas wejścia do budynku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania prawa, ustalania i ochrony przysługujących nam praw oraz korzystania z nich lub ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby; 
 • informacje niezbędne dla przestrzegania przez nas prawa, w tym informacje ujawniane na polecenie organów ścigania lub na podstawie nakazu sądowego;
 • inne informacje związane z wymienionymi powyżej Danymi osobowymi lub informacje, które udostępnią nam Państwo dobrowolnie w trakcie procesu rekrutacji, w tym poprzez centra oceny/aktywności i rozmowy kwalifikacyjne. 

  Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, uzyskamy Państwa wyraźną zgodę na przetwarzanie jakichkolwiek Danych osobowych wymienionych powyżej.

  W niektórych okolicznościach, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i zgodnie z nim, możemy być zmuszeni do zbierania lub żądania na zasadzie dobrowolnego ujawnienia określonych powyżej Danych osobowych, które należą do podkategorii „wrażliwe dane osobowe” lub podobnie określanej, zgodnie z określonymi przepisami prawa. Zbieramy wrażliwe dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionych celów związanych z rekrutacją i nie wykorzystujemy takich informacji do określenia Państwa cech. Na przykład możemy zbierać informacje dotyczące Państwa pochodzenia rasowego/etnicznego, płci i niepełnosprawności w celu monitorowania równych szans, przestrzegania przepisów zakazujących dyskryminacji lub innych oraz w związku z wymogiem sprawozdawczości na rzecz organów rządowych (żadne utworzone przez nas w tym celu sprawozdania nie będą zawierały danych, które umożliwiają Państwa bezpośrednią identyfikację, o ile nie będziemy mieć takiego obowiązku prawnego), lub informacje na temat Państwa zdrowia fizycznego lub psychicznego w celu dostosowania procesu rekrutacji lub na etapie przygotowywania oferty pracy na potrzeby wprowadzenia jakichkolwiek niezbędnych ułatwień na danym stanowisku. W trakcie procesu rekrutacji mogą Państwo w sposób dobrowolny udostępnić inne wrażliwe dane osobowe. 

  Obecnie nie zbieramy danych biometrycznych.

  Dane osobowe zbierane z innych źródeł oraz zarządzanie pulą talentów

  Możemy zbierać Dane osobowe w inny sposób niż bezpośrednio od Państwa, na przykład:

 1. dane przekazane przez agencje rekrutacyjne lub headhunterskie;
 2. referencje przekazane przez osoby udzielające referencji;
 3. dodatkowe informacje przekazane lub potwierdzone przez instytucje akademickie oraz podmioty świadczące usługi szkoleniowe lub certyfikacyjne;
 4. dane dotyczące karalności uzyskane w ramach weryfikacji karalności (w krajach, w których taka weryfikacja jest dozwolona i przeprowadzana na mocy obowiązujących przepisów prawa); 
 5. dane przekazane przez agencje zajmujące się weryfikacją informacji oraz innych zewnętrznych posiadaczy baz danych (na przykład agencje informacji kredytowej oraz inne rejestry zawodowe/dyscyplinarne); 
 6. dane zebrane z publicznie dostępnych źródeł, w tym używanych przez Państwa platform branżowych mediów społecznościowych lub inne stosowne informacje dostępne w Internecie;
 7. od innych spółek grupy C&W w celach określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.
 8.  

  (Każdorazowo jeżeli jest to dozwolone i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wszelkimi wymogami dotyczącymi uzyskania Państwa zgody i – w przypadku weryfikacji karalności, korzystania z usług agencji zajmujących się weryfikacją informacji oraz zbieraniem informacji z publicznie dostępnych źródeł – jeśli jest to uzasadnione przez odniesienie do stanowiska, w którym to przypadku otrzymają Państwo dalsze informacje przez przeprowadzeniem weryfikacji.) 

  Odrzucone kandydatury

  Jeżeli Państwa kandydatura zostanie rozpatrzona negatywnie, dodamy Państwa Dane osobowe do naszej puli talentów w celu utworzenia w niej Państwa profilu. W takim celu możemy łączyć Dane osobowe uzyskane od Państwa z informacjami ze źródeł zewnętrznych, w tym źródeł dostępnych publicznie (np. publicznie dostępnych platform, na których zamieszczają Państwo swój profil zawodowy). 

  Będziemy przechowywać informacje o takim profilu przez określony czas (zgodnie z ustępem 6 poniżej), aby okresowo identyfikować oferty pracy, które mogą być dla Państwa odpowiednie i kontaktować się z Państwem w ich sprawie (oraz upewnić się, że nie kontaktujemy się z Państwem ponownie w związku z tym samym lub podobnym stanowiskiem). Mogą Państwo wycofać swoje dane z puli talentów w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem e-mail podanym w ustępie 9 poniżej. Jeżeli będzie to wymagane przez prawo, uzyskamy Państwa zgodę przed umieszczeniem Państwa Danych osobowych w puli talentów.

  Przyjęte kandydatury

  Jeżeli zostaną Państwo przyjęci na stanowisko w C&W, dane zebrane w procesie rekrutacji zostaną również wykorzystane w procesie wdrażania (w tym ustanawiania dostępu do systemów oraz przygotowywania do wprowadzenia do pracy) oraz będą stanowiły część Państwa dokumentacji pracowniczej (w stosownych przypadkach trwającego stosunku pracy), z zastrzeżeniem naszej wewnętrznej informacji o ochronie prywatności pracowników.

  Cele przetwarzania Danych osobowych

  Zbieramy i wykorzystujemy Dane osobowe do naszych celów biznesowych, które obejmują między innymi:

 • zarządzanie naszymi procesami rekrutacji i zatrudniania oraz ulepszanie ich;
 • ocenę Państwa umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na danym stanowisku oraz komunikację z Państwem w sprawie Państwa kandydatury;
 • organizowanie wywiadów i testów, weryfikowanie informacji oraz przeprowadzanie weryfikacji referencji lub weryfikacji danych, w stosownych przypadkach;
 • cele operacyjne, takie jak utrzymywanie i ulepszanie naszej działalności biznesowej, technologii i bezpieczeństwa;
 • przestrzeganie państwowych regulacji dotyczących sprawozdawczości;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub egzekwowalnych wymagań państwowych, w razie potrzeby, np. dotyczących wykrywania i ochrony przed incydentami związanymi z bezpieczeństwem, oszustwami i nielegalną działalnością;

   

Kategorie podmiotów zewnętrznych, którym możemy udostępniać Dane osobowe

Nie udostępniamy ani nie przekazujemy Państwa Danych osobowych, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej.  Kiedy zezwalamy podmiotowi zewnętrznemu na dostęp do Danych osobowych, oczekujemy że podmiot taki wykorzystuje Państwa Dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą Informacją o ochronie prywatności oraz że zachowano ich bezpieczeństwo i poufność.

Za zgodą Kandydata

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Danych osobowych kandydatów. Zobowiązujemy się nie robić tego bez Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo wyrazić zgodę lub polecić nam udostępnianie swoich Danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji żądanych przez Państwa usług lub w ramach procedury rekrutacyjnej.

Przekazywanie danych innym spółkom w grupie

Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe innym członkom Grupy C&W na potrzeby przetwarzania w celach określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. 

Przekazywanie danych dostawcom i innym podmiotom w naszym imieniu

Możemy udostępniać Dane osobowe naszym pracownikom, wykonawcom, konsultantom i innym stronom, które potrzebują takich informacji, aby pomóc nam w nawiązaniu naszej relacji z Państwem i zarządzaniu jej aspektami. Możemy również udostępniać Państwa Dane osobowe usługodawcom lub innym podmiotom w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Informacji o ochronie prywatności dotyczącymi wykorzystywania i ujawniania. Mogą to być agencje rekrutacyjne lub agencje rekrutujące kadrę kierowniczą, dostawcy usług w zakresie weryfikacji informacji lub kontroli bezpieczeństwa oraz właściwe miejscowo podmioty odpowiedzialne za weryfikację karalności (w stosownych przypadkach), a także dostawcy usług informatycznych.

Wywiązywanie się z naszych zobowiązań prawnych lub zapobieganie szkodom

Możemy zachować lub ujawnić informacje na Państwa temat, gdy jest to konieczne do przestrzegania prawa, regulacji lub postanowień umowy; do odpowiadania na nakaz sądowy, postępowanie administracyjne lub sądowe, w tym w szczególności wezwanie do sądu, państwowy audyt lub nakaz przeszukania; odpowiadania na zgodne z prawem żądania organów publicznych (w tym w zakresie dotyczącym podatków, imigracji, BHP, rejestrów spółek, bezpieczeństwa narodowego lub w celach egzekwowania prawa); do komunikacji z odpowiednimi organami regulacyjnymi, gdy C&W proponuje przeprowadzenie szkoleń regulowanych w ramach Państwa potencjalnego stanowiska; a także, w razie potrzeby, do ustalenia, dochodzenia lub obrony potencjalnych, grożących lub rzeczywistych roszczeń. Możemy również ujawniać Dane osobowe, gdy jest to konieczne do zapobiegania, wykrywania lub badania nielegalnej działalności, oszustw, nadużyć, naruszeń naszych warunków lub zagrożeń dla bezpieczeństwa naszych usług bądź fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

 1. Osoby fizyczne w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Wielkiej Brytanii: Państwa prawa w zakresie Danych osobowych

  Kandydatom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii (Wielka Brytania) przysługują określone prawa wynikające z RODO i innych obowiązujących przepisów o ochronie danych w odniesieniu do przetwarzania ich Danych osobowych. Obejmują one prawo do:

 2. zażądania dostępu, sprostowania, aktualizacji lub usunięcia swoich Danych osobowych. Mają państwo prawo złożyć taki wniosek w dowolnym momencie.
 3. ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych w określonych okolicznościach lub sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa Danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją osobistą.
 4. przeniesienia danych. Za każdym razem, gdy przetwarzamy Państwa Dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub umowy, mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich Danych osobowych w nadającym się do użytku formacie elektronicznym przekazanym Państwu lub innemu podmiotowi. Dotyczy to Danych osobowych, które nam Państwo przekazali.
 5. złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych lub organu regulacyjnego na temat zbierania i wykorzystywania przez nas Państwa Danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym organem ochrony danych osobowych. 
 6.  

  Jak można skorzystać ze swoich praw

  Jeśli chcą Państwo skorzystać z jednego z praw określonych powyżej lub mają Państwo pytania dotyczące wykorzystywania przez nas Państwa Danych osobowych, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych na dole niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Udzielimy odpowiedzi na każdy wniosek otrzymany od osób, które chcą skorzystać z prawa do ochrony danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie spełnić Państwa żądania. Należy pamiętać, że możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości i upewnienia się, że są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do odpowiednich Danych osobowych.

  W zależności od kraju zamieszkania mogą Państwo również zgłaszać wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące Danych osobowych do lokalnego organu ochrony danych.

  Nasza podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

  Przetwarzamy Państwa Dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną, oraz w celach określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Przetwarzamy Państwa Dane osobowe:

 • w celu przestrzegania naszych obowiązków prawnych, w tym przepisów i regulacji dotyczących imigracji lub zatrudnienia; 
 • w celu podjęcia działań przed zawarciem z Państwem umowy o pracę, jeżeli Państwa zatrudnienie jest rozważane; 
 • w celu ochrony praw i interesów Grupy C&W, naszych pracowników, kandydatów i innych osób, w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez obowiązujące prawo;
 • za Państwa dobrowolną zgodą;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym na przykład prowadzenia naszych procesów rekrutacyjnych, zarządzania kandydatami, odpowiadania na wnioski organów publicznych, rządowych, sądowych lub innych organów regulacyjnych oraz komunikacji z nimi, a także w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszych i kandydatów do pracy.

  Jeżeli przetwarzamy Państwa Dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie tych danych osobowych mające podstawę prawną inną niż Państwa zgoda.

  Mogą Państwo zdecydować, że nie chcą przekazywać nam Danych osobowych. Jednak gdy jesteśmy zobowiązani prawnie do zbierania Danych osobowych na Państwa temat, niepodanie tych informacji może uniemożliwić lub opóźnić wypełnienie naszych zobowiązań prawnych i może wpłynąć na naszą zdolność do zatrudnienia Państwa.

  Przesyłanie danych za granicę

  Państwa Dane osobowe mogą być przekazywane za granicę, w tym z EOG do kraju poza tym obszarem, w celach określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatnościW tych krajach mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych, które różnią się od przepisów obowiązujących w Państwa kraju (a w niektórych przypadkach mogą nie stanowić takiej ochrony).

  Serwery naszej Witryny internetowej znajdują się w Stanach Zjednoczonych, a spółki należące do naszej grupy oraz usługodawcy zewnętrzni i partnerzy mają siedziby na całym świecie. Oznacza to, że po zebraniu Państwa Danych osobowych możemy przetwarzać je w każdym z powyższych krajów. Przykładowo korzystamy z platformy rekrutacyjnej, która wymaga przetwarzania danych osobowych związanych z rekrutacją w USA.

  Firma C&W wdraża zabezpieczenia niezbędne do zapewnienia zgodności z RODO (patrz ustęp 5 „Zabezpieczanie danych osobowych”), a Państwo mogą w dowolnym momencie poprosić o więcej informacji na temat konkretnych zabezpieczeń, korzystając z danych kontaktowych podanych na dole niniejszej Informacji o ochronie prywatności. 

  Zabezpieczanie danych osobowych

  Podejmujemy kroki, aby zapewnić ochronę Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Należy do nich między innymi wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń, włącznie ze Standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej (zgodnie z artykułem 46 ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) dotyczących ponadgranicznego przekazywania Danych osobowych. 

  W kontekście niektórych ustaleń z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług dodatkowo opieramy się na ocenach ryzyka transferu (TRA) (zgodnie z art. 45 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

  Wdrażamy uzasadnione techniczne, administracyjne i fizyczne środki kontroli w celu ochrony Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą przed utratą i nieautoryzowaną zmianą lub ujawnieniem. Korzystamy z kontroli dostępu opartej na rolach, aby ograniczyć dostęp do Państwa Danych osobowych na zasadzie ścisłej potrzeby, zgodnie z celami, dla których zebraliśmy takie informacje. Korzystamy z odpowiednich systemów wykrywania złośliwego oprogramowania i włamań w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do naszej sieci, a także wdrożyliśmy plan reagowania na incydenty, aby szybko reagować na wszelkie podejrzenia wycieku lub naruszenia Danych osobowych. Pomimo naszych starań żadna witryna internetowa ani transmisja internetowa nie są całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych przechowywanych przez nas lub przesyłanych do nas. Ponadto każdy kandydat powinien podejmować odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony swoich Danych osobowych.

  Okresy zatrzymywania danych

  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przez czas konieczny do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności albo wymagany przez inne obowiązujące przepisy prawa. 

  Stosujemy następujące kryteria, aby określić, jak długo przechowywać Dane osobowe:

  • nasze relacje z Państwem oraz produkty i usługi dostarczane Państwu,
  • Państwa żądania odnoszące się do swoich danych lub naszych produktów lub usług,
  • wszelkie zobowiązania prawne do przechowywania danych lub w związku z naszymi własnymi celami prawnymi (takimi jak egzekwowanie umów lub postępowanie sądowe),
  • zalecenia i wymogi prawne dotyczące stosunku pracy i zatrudnienia, oraz
  • względy techniczne, wykonalność i poziom ochrony Państwa Danych osobowych.

  Jeżeli Państwa kandydatura zostanie rozpatrzona negatywnie i nie zdecydują się Państwo usunąć swoich Danych osobowych z naszej puli talentów, będziemy przechowywać informacje o Państwa profilu przez 12 miesięcy od daty złożenia podania o pracę (lub najnowszej aktualizacji danych dokonanej przez Państwa). Przed usunięciem informacji z Państwa profilu możemy wysłać Państwu przypomnienie o możliwości wyrażenia zgody na przechowywanie Państwa Danych osobowych w naszej puli talentów przez okres dłuższy niż wskazany powyżej. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe przez dodatkowe 12 miesięcy. Jeżeli będą wymagały tego obowiązujące przepisy prawa w danym kraju, uzyskamy Państwa wyraźną zgodę na umieszczenie Państwa danych w puli talentów.

  W przypadkach, gdy podejmiemy się weryfikacji kandydatów na pewne stanowiska (w przypadkach dozwolonych i zgodnych z przepisami obowiązującego prawa), zniszczymy informacje uzyskane w wyniku weryfikacji tak szybko, jak tylko możliwe lub w ciągu 6 miesięcy (zachowując wyłącznie informacje o wyniku). 

  Co do zasady nie będziemy przechowywać dokumentacji dotyczącej rekrutacji przez okres dłuższy niż wymagany ustawowo, w którym można zgłosić roszczenie dotyczące procesu rekrutacji, o ile nie istnieje wyraźny powód biznesowy dla wydłużenia tego okresu.

  Prawa do prywatności w stanie Kalifornia

  Zgodnie z ustawą o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii z 2018 r. (Consumer Privacy Act, „CCPA”) oraz kalifornijską ustawą o prawach do prywatności (California Privacy Rights Act, „CPRA”) z 2020 r. mieszkańcy Kalifornii mogą mieć następujące prawa:

  • Przejrzystość. Firmy, które zbierają Dane osobowe podlegające wyżej wymienionym przepisom są zobowiązane do powiadomienia Państwa między innymi o kategoriach Danych osobowych, które mają być zbierane, celach, dla których dane kategorie Danych osobowych są zbierane lub wykorzystywane, o tym, czy informacje te są sprzedawane lub udostępniane, oraz o czasie, przez jaki zamierzamy zachować każdą kategorię Danych osobowych, a jeśli nie jest to możliwe, kryteriach wykorzystywanych do określenia tego okresu.
  • Niewyrażenie zgody na sprzedaż lub udostępnianie Danych osobowych. Chociaż mieszkańcy Kalifornii mają prawo do niewyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym za wynagrodzeniem lub w celach związanych z reklamą kontekstową, C&W nie sprzedaje ani nie udostępnia Państwa Danych osobowych.
  • Dostęp do kategorii i konkretnych Danych osobowych, które zebraliśmy na Państwa temat, kategorii źródeł, z których Dane osobowe są zbierane, celu biznesowego zbierania Danych osobowych oraz kategorii podmiotów zewnętrznych, którym C&W udostępnia Dane osobowe.
  • Ograniczenie wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych.
  • Sprostowanie nieprawidłowych lub nieaktualnych Danych osobowych, które firma C&W może przechowywać.
  • Usunięcie Danych osobowych w niektórych okolicznościach.
  • Niedyskryminowanie ze względu na skorzystanie z jakichkolwiek praw przysługujących Państwu na mocy CCPA i CPRA.

  Aby zażądać dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacynorthamerica@cushwake.com lub pod bezpłatnym numerem telefonu: +1-844-339-8836. Można też ewentualnie wypełnić i przesłać odpowiedni formularz wniosku online na naszym portalu wniosków online, korzystając z poniższych łączy:

  Chcę uzyskać dostęp do moich danych

  Proszę usunąć moje dane

  Prosimy określić we wniosku, jakie Dane osobowe chcieliby Państwo sprostować lub usunąć lub do których chcieliby Państwo uzyskać dostęp.

  Najpierw w ciągu 10 dni roboczych potwierdzimy otrzymanie żądania, a następnie w ciągu 45 dni kalendarzowych od otrzymania żądania udzielimy merytorycznej odpowiedzi. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu (do 90 dni lub w dozwolonych ramach czasowych), poinformujemy Państwa na piśmie o przyczynie i okresie przedłużenia.

  Tylko Państwo lub Państwa upoważniony przedstawiciel może złożyć możliwe do weryfikacji żądanie konsumenckie dotyczące Państwa Danych osobowych. Aby odpowiedzieć na Państwa żądania, musimy zweryfikować Państwa tożsamość.

  • Jak upoważnić przedstawiciela. Mogą Państwo wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia zweryfikowanego żądania konsumenckiego w Państwa imieniu, ale tylko wtedy, gdy wypełnili Państwo Formularz upoważnienia przedstawiciela  i podjęli Państwo kroki w celu zweryfikowania swojej tożsamości bezpośrednio u nas.
  • W jaki sposób weryfikujemy żądanie. Będziemy wykorzystywać Dane osobowe podane w kontekście Państwa żądania wyłącznie w celu weryfikacji Państwa tożsamości lub upoważnienia przedstawiciela upoważnionego przez Państwa do złożenia żądania. W zależności od żądania możemy wymagać od Państwa przesłania lub potwierdzenia żądania z Państwa służbowej poczty elektronicznej lub innego konta lub dostarczenia co najmniej dwóch rodzajów Danych Osobowych, które już posiadamy, np. danych osoby do kontaktu w nagłych wypadkach i czterech ostatnich cyfr numeru ubezpieczenia społecznego. Zweryfikujemy Państwa żądanie, porównując podane przez niego informacje z informacjami już będącymi w naszym posiadaniu, aby zminimalizować ryzyko oszustwa.

    

  Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

  Możemy okresowo modyfikować lub aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności w celu uwzględnienia zmian w zbieraniu i wykorzystywaniu przez nas Państwa Danych osobowych lub w związku z aktualizacjami obowiązujących przepisów prawa. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, powiadomimy Państwa o nich, w stosownych przypadkach. W odniesieniu do zmian administracyjnych możemy wskazać „Datę ostatniej aktualizacji” w górnej części niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

  Dane kontaktowe

Zachęcamy do zadawania pytań dotyczących ochrony danych i prywatności. Wszelkie pytania lub wnioski dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności prosimy kierować:

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS