CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Ode aan de woningcorporatie Ode aan de woningcorporatie - small

De toekomstbestendige stad

Jos Hesselink • 09/12/2020
De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.

Door de eeuwen heen is bij de ontwikkeling van steden sprake van een continue wisselwerking tussen de centrale, regionale en lokale overheid met de markt. Ontwikkelingen blijken economisch, demografisch en technologisch gedreven, in verschillende fasen van (de-)urbanisatie, sub- en re-urbanisatie. Met in meer of in mindere mate met een ruimtelijke visie als kader.

Ruimtelijke ordening als handvat voor toekomstbestendigheid

Na jarenlang een decentraal beleid te hebben gevoerd, gaat de Rijksoverheid opnieuw meer sturing geven aan stedelijke ontwikkeling. Met de in september gepresenteerde Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft de overheid prioriteit aan de ontwikkeling van sterke en gezonde steden en regio’s. De enorme opgave om tot 2040 zo’n één miljoen woningen bij te bouwen wordt uitgedaagd door de verduurzamingsopgave. De bebouwde omgeving, geholpen door de Omgevingswet (per 1 januari 2022), kan én moet een enorme bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. 

De eerste steden die tussen 1100 en 1400 werden gesticht lagen veelal aan de oever van rivieren zoals Deventer, Utrecht, Arnhem, Dordrecht en Maastricht. Het stichten van een stad was destijds een particulier initiatief van inwoners en heren. Zij stichtten een zelfstandige economische kern, meestal met een haven. Bereikbaarheid was bepalend voor de locatiekeuze. Toendertijd over water, kenmerkend voor het stedenpatroon in ons land. 

In de 19e eeuw breidden als gevolg van industrialisatie bestaande steden zich uit en werden de stadsbesturen gedemocratiseerd bij de invoering van de Grondwet in 1848. De overheid ging zich in die tijd steeds actiever bemoeien met de ruimtelijke inrichting waaronder de infrastructuur. De komst van het spoor had een ingrijpende invloed op de stadscentra; het economische zwaartepunt breidde uit naar gebieden die werden ontsloten door treinspoor. Industriesteden als Eindhoven en Enschede werden snel bereikbaar en in deze tijd ontstonden woonsteden als Apeldoorn en Hilversum. 

Na de Tweede Wereldoorlog brak een periode van suburbanisatie aan. Inwoners vertrokken uit de steden, terwijl de focus juist verschoof naar de autobereikbaarheid, ook in de binnenstad. Dit leidde tot een toename van woon-werkverkeer en daarmee filedruk. Deze leegloop ging ten koste van het voorzieningenniveau waardoor binnensteden, de economische centra, verloederde. In reactie hierop gaf de Rijksoverheid met de Vierde Nota van Ruimtelijke Ordening sturing aan stedelijke ontwikkeling, waardoor processen van (re-) urbanisatie weer zichtbaar werden. De urbanisatie zet zich vooralsnog door, al is de sturing sinds het begin van deze eeuw decentraal, bij de gemeenten, neergelegd. 

Sturen waar het moet, faciliteren waar het kan

Om onze steden  toekomstbestendig te maken, deze leefbaar en economisch gezond te houden en daarnaast ook de woning- en verduurzamingsopgave te kunnen oplossen is er nú behoefte aan een overkoepelende nationale visie op steden en regio’s. Met dit handvat kunnen regio’s zelf effectief en succesvol ambities realiseren en kan er bijgestuurd worden wanneer er gebrek is aan eigen visie en sturingsmiddelen. Tegelijkertijd is er ruimte nodig voor het creëren van eigen identiteit; een ontwikkeling die zich op veel plekken voordoet zoals in Wageningen (“Foodvalley”), en Eindhoven (“Design Stad. High tech stad. Brainport.”). De groeipotentie zit vooral waar multifunctionele gebieden (verder) ontwikkeld kunnen worden; waar woningen toegevoegd kunnen worden aan kantoorgebieden gecombineerd met gebruiksvoorzieningen. Hierdoor ontstaan plekken waar mensen graag verblijven. Dus is het nodig om ook te investeren in goede infrastructuur, zowel binnenstedelijk, tussen steden als interregionaal, waardoor multimodale knooppunten ontstaan. Laten we economisch, demografisch en technisch gedreven de juiste keuzes maken, het schaalniveau omhoog brengen en versnellen. Gericht op een gezamenlijke stip aan de horizon: een innovatief, vooruitstrevend, duurzaam en kennisintensief land waar ruimtelijke ordening het handvat biedt voor de toekomstbestendige stad. 

Elke maand verschijnt er een column over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin staat een visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijknamige Insight: Ruimtelijke ordening: handvat voor een toekomstbestendige stad.

Veranderingen van de stad

Camden Yards Baltimore
De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.

Bezoek de pagina

De Randstad loopt leeg card
De Randstad loopt leeg!

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.

Bezoek de pagina

Kalverstraat card image
De Nederlandse winkelstraat in 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!

Bezoek de pagina

E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.

Bezoek de pagina

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS